For oss som er interesserte i byutvikling er det god grunn til å glede seg til årene som kommer. For mens mange små og store prosjekter er allerede under utbygging, er nye og spennende prosjekter under planlegging. I en serie artikler fremover skal vi presentere det vi mener er de mest spennende områdeprosjektene i Norge, der spaden enda ikke er satt i jorden. Grunnet planprosessers kompleksitet og uforutsigbarhet har vi imidlertid valgt ikke å rangere prosjektene, men heller hver for seg vurdere de ulike prosjektenes kvaliteter, status og realisme.

Det første prosjektet vi har kikket på er Trosvikstranda i Fredrikstad.

Trosvikstranda i Fredrikstad

Trosvikstranda er et område på Holmen i Fredrikstad, i forlengelsen av sentrum mot vest. Området avgrenses av Vesterelva, Borggata, Værstebroa og Evjekaia (sentrum) og må ut fra lokaliseringen betraktes som selve indrefileten av utviklingsområder i Fredrikstad. Området er i kommunedelplan for Fredrikstad byområde (2011-2023) satt av som fremtidig sentrumsformål, og flere utredninger og idedugnader har vurdert hvilke utviklingsmuligheter som finnes for området. Blant annet er det sett på muligheten for å gjenåpne Veumbekken, som i dag ligger i kulvert under Holmegata.

I 2017 lanserte eiendomsutviklingsselskapet Cityplan planene for en fullstendig transformasjon av området, til en utvidelse av sentrum med boliger, butikker og kontorer. Planen legger opp til rundt 300 boliger, 600-900 arbeidsplassen og et sted mellom 20 000 og 30 000 m2 næringsareal. Det er MAD arkitekter som står bak illustrasjonene for hvordan man ønsker at området skal bli.

Ideen er en variert bebyggelse både i form ulike byggehøyder og fasadeuttrykk. I tillegg til ny bebyggelse mellom tre til åtte etasjer er noen av de eldre husene tenkt bevart, og skal sammen med ny bebyggelse danne små kvartaler med intime gater og møteplasser imellom. Ambisjonen er at førsteetasjene skal fylles med nisjebutikker, gallerier og håndverkere. I tillegg planlegges en innendørs konsertscene med kapasitet for 600-700 personer, sjøbad langs en ny bryggepromenade og gjennomåpning av Veumbekken. På denne måten ser Cityplan for seg at området skal gi sentrum av Fredrikstad et vesentlig løft. 

[soliloquy id=»977″]

Fra nymodernisme til urbanisme

Som urbanister er det naturlig nok vanskelig ikke å la seg rive med av byformkonseptet, ambisjonene og de tilhørende illustrasjonene Cityplan og MAD presenterte for Trosvikstranda. Her ønsker ikke utvikleren primært å bygge boliger i byen, men å faktisk bygge by. Prosjektet skiller seg dermed vesentlig fra alskens nymodernistiske prosjekter som har poppet opp på tilsvarende sentrumsnære transformasjonsområder fra begynnelsen av 2000-tallet. Et eksempel på det sistnevnte finner man for øvrig på motsatt side av Vesterelva, der «Værste brygge» har ødelagt for potensielt sentrumsliv langs denne siden av elvebredden i uoverskuelig fremtid.

Det er imidlertid flere enn de ovennevnte grunnene til at dette prosjektet er vurdert som et av de aller mest spennende prosjektene i Norge. Det første går på utviklerens troverdighet og gjennomføringsevne. Cityplan, med fredrikstadmannen Sander Grundvig i spissen, står nemlig bak flere prosjekter i Fredrikstad hvorav det kanskje viktigste bidraget har vært arbeidet han har gjort for å revitalisere byens gågate. Cityplan har i samarbeid med andre gårdeiere forsøkt hatt en bevisst strategi for å hente de rette aktørene og skape den rette miksen av kjedebutikker, spesialforretninger og serveringssteder, for å skape mer liv i sentrum. Det er med andre ord grunn til å ha tro på at Cityplan har en klar idé på hvordan realisere ambisjonene om en moderne bydel der førsteetasjene består av mer enn Rema 1000 og eiendomsmeglere. Cityplan og MAD arkitekter står for øvrig også bak «Nygaardsplassen» som nå er under oppføring i Fredrikstad-

Værste brygge ødelegger mulighetene for å skape et folksomt byrom.

Den andre grunnen til å ha tro på prosjektet er lokaliseringen, som nevnt innledningsvis. Foruten det åpenbare fortrinnet av en lokalisering ved vannet og den direkte forbindelsen til sentrum, ligger tomten allerede «sydd inn» i et finmasket gatenett på Holmen, som sikrer området god tilgjengelighet.

Bitene faller på plass

Hva gjelder realiseringsbiten har det siden prosjektet ble lansert vært flere usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan Cityplan skal kunne gjennomføre prosjektet. Foreløpig har nemlig eiendomsselskapet kun kjøpt opp en mindre del av eiendommene på området, som var i privat eie. Den største grunneieren er Fredrikstad kommune, og kommunen har lenge ønsket å utvikle området selv, eller være med å utvikle området for å oppnå en større økonomisk gevinst. For Cityplan er det imidlertid et sentralt poeng at de ønsket å utvikle hele området samlet for å få til en helhetlig utvikling av området, dermed har oppstart av en formell planprosess latt vente på seg. I fjor høst vedtok kommunen å stoppe planarbeidet for Trosvikstranda og samtidig gi Cityplan grønt lys for sitt prosjekt, dermed begynner bitene å falle på plass.

Siste skjær i sjøen for Trosvikstranda er kommuneplanen til Fredrikstad, som rulleres i disse dager. Denne vil blant annet legge føringer for hvor tett man får bygge i sentrum. Til Fredrikstad blad har Cityplan uttalt at det vil være helt avgjørende at de får bygge så tett som det de har skissert for området (3-8 etasjer) for at det skal være mulig økonomisk å gjennomføre et prosjekt på det ambisjonsnivået som de presenterte med MAD i 2017.

NyUrban kommer til følge prosessen videre.