Områdeutvikling | M...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Områdeutvikling | Mindemyren

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige områdeutviklingen av Mindemyren (også kjent som Mindebyen) i bydel Årstad utenfor Bergen sentrum.

Sitat
Topic starter Publisert : 27. desember 2018 16:11
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Prosjektet Bergensmeieriet. Boligprosjektet er tegnet av Mad arkitekter, blir utviklet av Bonava og er tenkt å inneholde 300 nye leiligeheter. Salgsstart på de første leilighetene er planlagt til andre halvdel av 2019. Eiendommen ble tidligere brukt som meieri for Tine, derav navnet.

Jeg synes prosjektet ser strålende ut. Spør du meg så er dette blant de aller beste prosjektene som er under utvikling i landet nå.

Hjemmesiden til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. desember 2018 17:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en situasjonsplan over prosjektet presentert i forrige innlegg. Det viser hvordan blokkene er plassert i forhold til hverandre. 

Jeg synes i utgangspunktet at prosjektet ser veldig lovende ut, men jeg har noen spørsmål om hvor godt det kommer til å møte og være integrert i veinettet rundt. Jeg tror det er en viss fare for at det blir en "øy" av urbanitet fremfor et sammenhengende byområde. 

Situasjonsplanen er hentet fra MAD arkitekter sin side for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. mars 2019 21:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

MAD har nå publisert noen bilder av en modell av Bergensmeieriet-prosjekteket som kanskje gir et bedre inntrykk av den foreslåtte bygningstrukturen. 

Jeg synes som sagt dette ser strålende ut. Foruten om første byggetrinn på Tjuvholmen og deler av Bispevika, så er kanskje dette det nærmeste man har kommet til tradisjonell karré-bebyggelse i Norge i moderne tid. Jeg mener det er slik bebyggelsesstruktur som store prosjekter som Ensjøbyen og Hovinbyen i Oslo skulle vært utbygget med og. Da kunne man virkelig ha snakket om å ha utvidet indre by. 

Bildene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. april 2019 19:59
Mikael gitt lik
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Veldig spennende prosjekt som skal interessant å følge videre!

SvarSitat
Publisert : 1. april 2019 20:47
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det bergenske arkitekturkontoret Vill Urbanisme har nå startet opp reguleringsarbeidet for delfelt s14 innenfor områdeplanen for Mindemyren. De skriver på nettsiden dems at saken fremmes som et sammarbeid mellom flere grunneiere og har som formål å skape et tranformasjonsområde med høy grad av funksjonsblanding.

Det er selvsagt vanskelig å si så mye konkret kun basert på én illustrasjon, men jeg synes prosjektet ser veldig spennende ut her. Jeg vil selvsagt oppdatere etterhvert som mer informasjon og flere illustrasjoner blir publisert. 

Vill Urbanisme sin prosjektside for Mindemyren s14.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. mai 2019 11:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her visualiseringvideo av prosjektet Bergensmeriet presentert tidligere i denne tråden. Dette prosjektet er som nevnt tegnet av Mad arkitekter og Bonava er utvikleren bak det. Videon ble publisert på Youtube i april i år. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. juni 2019 22:51
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er oversiktsskisser fra planinitiativet for den pågående detaljreguleringen av delfelt s14 innenfor områdeplanen for Mindemyren. Skissene ble sendt inn til Bergen kommune i Februar i år i forbindelse med oppstarten av reguleringsarbeidene, men jeg har ikke sett dem før nå. Reguleringsplanen for området blir uttarbeidet av Vill Urbanisme.

Jeg synes  det foreslåtte  plangrepet ser svært bra ut og jeg tror det vil passe godt inn med Mad sitt prosjekt for Bergensmeieriet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. september 2019 12:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bergen kommune har publisert en video på youtube-kanalen deres som viser hvordan Mindemyren vil fremstå i 2022, etter at bybanen er ferdigstilt. Det vil bli anlagt en kanal langs bybane.linjen  gjennom Mindemyren, som vil gå fra Solheimsvannet til Kristianborgvannet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. oktober 2019 21:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt lagt ut annonse på Finn for boliger i første byggetrinn av prosjektet Bergensmeieriet, som ble presentert tidligere her i tråden. Første byggetrinn har blitt gitt navnet Meieritaket. Ut i fra hva jeg kan skjønne er dette byggetrinnet plassert i den øvre delen av området, mot Wergeland. 

Meieritaket vil ha 65 leiligheter og det vil være butikker i første etasje. Salget av leilighetene er planlagt å skje innen utgangen av 2019. Utbygger er Bonava.

Jeg synes dette byggetrinnet har en betraktelig mindre vellykket utforming enn de illustrasjonene vi har sett tidligere av de andre byggetrinnene. Annonsen inkluderer og en ny illustrasjon som viser området i sin helhet fra et fugleperspektiv.

Oversikt over området i sin helhet: 

Finn-annonsen illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. oktober 2019 12:43
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget forBergensmeieriet-prosjektet har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Prosjektet er tenkt bygget på det som er delfeltene S8 og S10 i områdeplanen for Mindemyren. Planområdet er på ca 37,5 daa og ligger der Minde allé møter Kanalveien. Kanalveien vil bli bygget om til en bybane-trasé i forbindelse med byggingen av linjen til Fyllingsdalen. 

Deler av planområdet var tidligere brukt til meieridrift. Her kjøpte Bergensmeieriet tomter for å bygge et nytt konsummelktapperi i 1953. Anlegget ble tegnet av arkitekt Leiv Tvilde fra Voss og hadde sin offisielle åpning i 1960. Tine Meierier valgte etterhvert å bygge et nytt og moderne meieri på Flesland og eiendommene ble etter det solgt videre til Bonava i 2017. I planforslaget foreslås det å bevare tapperiet og administrasjonsbygget fra meieriet ble åpnet. 

Prosjektets hovedgrep baserer seg på et stort kvartal plassert i midten av planområdet. Kvartalet er delt opp i mindre bygg med varierende utforming og farge- og materialbruk. Høydene varierer fra 5 til 8 etasjer. I tillegg er det tenkt et mindre kvartal lagt i randsonen mellom Minde allé og det gamle tapperiet. Dette får høyder på 5-7 etasjer og det er lagt i bestemmelser om at det skiferen fra bygg som blir revet, skal gjenbrukes i den nye bebyggelsen. Prosjektet er tenkt å gi ca. 650 boliger og 18.000 kvadratmeter med næringsarealer.

Reguleringsplanen er utformet av Opus arkitekter og MAD arkitekter har stått for skisseprosjektet som det baserer seg på. Reguleringsforslaget ligger ute til offentlig ettersyn med frist til den 3. mars for å komme med uttalelser. 

Som jeg har nevnt tidligere, så synes jeg prosjektet virker svært lovende. Jeg liker virkelig godt at man har valgt å gå tilbake til en mer tradisjonell karréstruktur. I tillegg synes jeg de varierte fasadene fungerer godt. Jeg håper vi får se flere slike prosjekter i fremtiden.

Kunngjøringsannonsen med alle relevante dokumenter på Bergen kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. januar 2020 13:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av prosjektet som selskapet Miliarium Bolig utvikler på Kristianborg. Prosjektet er tenkt bygget på et 9,5 dekar stort området som ligger mellom Fjøsangerveien og Løbergsalleen. Området ligger like ved feltet market S9 på kartet i førsteposten, og vil bli liggende rett over det nye bybanestoppet på Kristianborg.

Det foreslås å utvikle området med to nye bykvartaler plassert på hver sin side av et offentlig torg/allmenning. Kvartalene er tenkt med en variert bebyggelse med høyder som varierer innenfor en ramme på 2 til 8 etasjer, og vil ha en samlet utnyttelse på rundt 195%. Det er planlagt næringsarealer i førsteteasjene ut mot torget og Fjøsangerveien, mens de øvrige arealene er forbeholdt boliger.

Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Holon.

Jeg synes prosjektet ser svært lovende ut.

Prosjektets saksmappe på nettsiden til Bergen kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. april 2020 22:22
Dagfinn gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et nærings- og boligprosjekt som er under regulering på et området mellom Kanalveien og Svaneviksveien. Prosjektet vil bli bygget på det som er markert som delfelt s15 på kartet i førsteposten. Eiendommen ligger som nærmeste nabo til det fremtidige bybanestoppet i Kanalveien/på Mindemyren og den fremtidige kanalen som er planlagt med utløp i Solheimsvatnet. Det ble oppført et nytt kontorbygg (Kanalveien 54) på deler av eiendommen i 2008, mens resten av planområdet består i dag av en ubebygd parkeringsplass. 

Prosjektet består av et kontorbygg og et leilighetsbygg. Kontorbygget er planlagt som en fortsettelse av dagens bygg fra 2008, slik at de sammen danner et lukket bygg. Leilighetsbygget er planlagt som et L-formet volum med fasader ut mot den fremtidige kanal og Kanalveien. Det vil bli opparbeidet et torg og uteoppholdsarealer på området mellom leilighetsbygget og det nye kontorbygget, som vil ligge tilbaketrukket og skjermet fra veien. 

Kontorbygget har seks etasjer mot Kanalveien, men grunnet eiendommens terreng har bygget kun 3 etasjer over terreng mot Svaneviksveien. Leilighetsbygget er utformet med avtrappende høyder, og trappes ned fra 6 fulle etasjer og én tilbaketrukket toppetasje mot Kanalveien, til 4 fulle og én tilbaketrukket etasje der bygget møter rekkehusbebyggelsen i nordøst. Totalt planlegges det å bygge ut eiendommen med 18 100 kvadratmeter og rundt 44 leiligheter. 

Reguleringsplanen blir utarbeidet av Holon og prosjektet blir utviklet i et samarbeid mellom Rasmussen Eiendom og AF Gruppen Norge. Det ble i slutten av forrige måned sendt inn et fullstendig planforslag for førstegangsbehandling av kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. april 2020 18:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt varslet om oppstart på reguleringsprosessen for det som er kjent som delfelt s11 i områdeplanen for Mindemyren (se kart i førsteposten). Planområdet ligger mellom Kanalveien og Fjøsangerveien og utgjør 55,5 daa. Sammen med felt s14, så representerer det de sentrale områdene av den fremtidige Mindebyen. Intensjonen med reguleringen er å utvikle området til et nytt sentrumsområde med bymessig bebyggelse.

Det ble avholdt et parallelloppdrag for delfeltet i forkant av reguleringsprosessen. Der ble tre arkitektkontor bedt om å utarbeide alternativer til hvordan området kunne utvikles. HLM arkitektur, 3RW og Arkitektgruppen Cubus bidrog alle med sine forslag. Så vidt jeg ser så er det ikke bestemt å gå videre med ett enkelt forslag, men de er heller brukt til å illustrere potensiale med reguleringen av eiendommen. 

HLM arkitektur sitt bidrag bygger på føringene i områdeplanen for Mindemyren og dagens eiendomsgrenser. Et av grepene de foreslår er å legge kanalen langs Kanalveien helt opp mot fasadelivet på den nye bebyggelsen, for å gi et mer adskilt og privat følelse. 

3RW sitt bidrag bygger på en idé om å dekke grunnflaten på Mindemyren med et miljølokk for å skape et  bilfritt og terrassert over lokket. Det foreslåtte plangrepet består av to hoveddeler: En såkalt hilltown i det mer kuperte terrenget mot Fjøsangerveien, og en sentrumskjerne på det lavere nivået mot den nye bybanetraséen i Kanalveien og kanalen. Sentrumskjernen er tenkt å primært bestå av kontorbygg.

Arkitektgruppen Cubus sitt bidrag påstås å bygge på Mindemyrens identitet med tre, vann, jern og menneskene som elementer. I likhet med HLM arkitektur sitt bidrag, så baserer seg Cubus seg på føringene i områdereguleringen. 

Saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juni 2020 18:06
Dagfinn
(@dagfinn)
Bruker Registered

Ser ut som HLM har vunnet denne konkurransen.

Her er en illustrasjon de har laget fra prosjektet og en kort beskrivelse 🙂

https://hlm.no/nyheter/seier-pa-mindemyren

SvarSitat
Publisert : 25. juni 2020 17:39
Fredrik gitt lik
Side 1 / 2