Askøy | Områdeutvik...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Askøy | Områdeutvikling | Byneset  

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den planlagte utviklingen av området Byneset og Klampevika ved Kleppestø ii Askøy kommune. Området har at samlet areal på rundt 158 daa og ligger like ved der Askøybroen møter land på Askøysiden. Norske Shell hadde tidligere et tankanlegg her, men selskapet la eiendommen  ut for salg i 2012 og kommunen valgte deretter å kjøpe den. Bakgrunnen var et ønske om å avvikle industrivirksomheten og å omregulere eiendommen  til et nytt boligområdet med høyere utnyttelse. 

I forbindelse med de pågående reguleringsarbeidene så har man valgt å engasjere COWI og Arkitema architects til å lage en mulighetsstudie for området. Mulighetsstudien ble nylig lagt frem for offentligheten og inneholder tre mulige alternative for utviklingen av prosjektet:

Alternativ 1 holder seg innenfor føringene i områdeplanen for Kleppestø sentrum og inneholder ingen utfylling i sjøen. Bebyggelsen er konsentrert rundt en ny buet gate til vest i planområdet og består av lameller nærmest Byfjorden og noe mer lukkede kvartaler bak. Fundamentene fra oljetankene bevares og opparbeides til utsiktsplasser. 

Alternativ 2 holder seg innenfor områdeplanen, men inneholder en utfylling i sjøen. I likhet med alternativ 1, så er bebyggelisen til vest oganisert rundt en buet gate. Fundamentene fra oljetankene rives til fordel for to nye halvsirkulære leilighetsbygg. Utfylling ligger til øst i planområdet og gir plass til to karrékvartaler. 

Alternativ 3 ser bort i fra områdeplanen og inneholder en utfylling i sjøen og høyere utnyttelse. Alternativet er svært likt alternativ 2, men det er lagt kanaler mellom kvartalene på utfyllingen. Den planlagte bebyggelsen er generelt én til to etasjer høyere enn i forrige alternativ.

Det er ikke tatt stilling til hvilket av alternativene som vil bli lagt til grunn for planene videre. Illustrasjonene her viser alternativ 3, det med høyest utnyttelse. 

En video som viser alternativ 3:

Dokumentene ble funnet her på nettsiden til Askøy kommune.

Sitat
Topic starter Publisert : 1. oktober 2020 21:54