Områdeutvikling | M...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Områdeutvikling | Marineholmen

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette en tråd dedikert til den planlagte utviklingen av Marineholmen-området i Bergen. Planområdet er på 131 daa og ligger mellom Nygårdsparken og Damsgårdssundet/Puddefjorden i Bergenhus bydel. Dette er området hvor Mjellem og Karlsen verft tidligere lå. Planområdet inneholder byggene hvor Høyteknologisenteret og Handelshøyskolen BI holder til. I tillegg ligger det en del bevaringsverdig bebyggelse som Cornerteateret, Nansensenteret og restene etter den tidligere verftdriften. 

Intensjonen er å utvikle stedet til et nytt byområde med blandede funksjoner. Planforslaget legger opp til utbyggingen av ca. 62 000 kvadratmeter med nye næringsarealer og byggingen av rundt 350 nye boliger. Det vil tilsvare en utnyttelse på 232%. 

Den nye bebyggelsen er utformet som bykvartaler som avgrenses av definerte gater og allmenninger, noe som innebærere at byggene Riggen (Kong Christian Frederiksplass

6), Thormøhlens gate 51 og Thormøhlens gate 41 rives. Høydene vil variere fra én etasje på det laveste til åtte etasjer på det høyeste, som vil plassert ut mot de sentrale allmenningen midt i planområdet. Høydene trappes så ned mot Nygårdsparken og fjorden. Det er og satt krav om at kvartalene skal utformes med fasader som i hovedsak er kortere enn 70 meter. Fasadene skal ha variasjon i materialer og detaljer, men det helhetlige inntrykket skal være lyst med varige materialer. 

Planforslaget for utbyggingen har blitt utarbeidet av ABO Plan & Arkitektur. Forslagsstiller er Marineholmen Forskningspark. Planforslaget ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist satt til den 15. september for å komme med innspill.

Kunngjøringsannonsen for offentlig ettersyn av planene på Bergen kommune sin nettside.

Sitat
Topic starter Publisert : 9. august 2020 16:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er to bearbeide skisser av de planlagte volumene. Skissene ble sendt inn i forkant av dilalogmøtet som ble avholdt med kommunen den 20. denne måneden. Som vi kan se har kvartalene fått en litt annen utforming med blant annet en diagonal gate som kutter gjennom kvartalet mot sørvest.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. april 2021 13:38