Områdeutvikling | G...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Områdeutvikling | Grønneviken

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av Grønneviken/Møllendal vest i Bergen. Møllendal er et område sørøst for Store Lungegårdsvann i bydel Bergenhus hvor blant annet den nye Kunst- og designhøgskolen ligger. Planområdet for Grønneviken/Møllendal ligger mellom Møllendalselven og Møllendalsvegen og er på rundt 20 daa. Området eies i dag av Bergen kommune og BIR.

Planområdet består for det meste av ubebygde asfalterte flater og noe industribebyggelse. Det lagerbygget i Møllendalsveien 42b, kalt Belsenbygget, ble oppført i bindingsverk under andre verdenskrig. Bygget ble opprinnelig bygget som et tilbygg til et eldre trehus fra 1915, men trehuset har blitt revet i nyere tid og det er nå kun bindingsverk-bygningen som står igjen. Bygget er listeført lokalt og planforslaget legger opp til å bevare deler av bygget og å eventuelt integrere det inn i den nye bygningsmassen.

Området ble påmeldt den internasjonale arkitekt- og byutviklingskonkurransen Europan i 2014, og planforslaget er en videreutvikling av plangrepet fra Lala Tøyen og Kåmmån sitt vinnerbidrag. Prosjektet går ut å etablere et nytt gatenett med tverrforbindelser for gående og syklende gjennom området og sentralt torg. Den nye bebyggelsen er i alt fordelt på seks felt. Mot Møllendalsvegen er bebyggelsen organisert som tre bykvartaler med åpne gårdsrom hvor det vil bli anlagt felles uteoppholdsareal. Mellom torget og Møllendalselven er bebyggelsen planlagt som tettere og mindre kvartaler. Det vil bli etablert et nytt parkdrag langs elven og mot Store Lungegårdsvann. Høydene vil variere innenfor 2 til 7 etasjer. 

Det er ambisjoner om å legge til rette for at hvert delfelt skal kunne utbygges hver for seg av mindre utbyggerfirma og/eller byggegrupper. Målet er å skape et område med variert arkitektur og hvor man kan prøve ut innovative løsninger med for eksempel delekultur. Det blir vist til Vallastaden i Linköping i Sverige som inspirasjon.

Planforslaget legger opp til bygge 35.000 kvadratmeter med bruksareal. Dette vil ca 375 boliger. I tillegg byggene ha noe næringsarealer i første etasje ut mot de nye gatene. 

Planene ligger nå ute til offentlig ettersyn med frist satt til den 31. mars for å komme med merknader.

To illustrasjoner fra Europan-konkurransen:

Planforslaget:

Kunngjøringsannonsen for offentlig ettersyn på nettsiden til Bergen kommune.

Sitat
Topic starter Publisert : 16. februar 2020 20:45