Prosjekt | Hans Tan...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Bergen Prosjekt | Hans Tanks-kvartalet

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert for den planlagte utviklingen av Hans Tanks-kvartalet i Bergen. Kvartalet ligger i Vågsbunnen i Bergen sentrum, mellom Korskirken og Domkirken. Det grenser ut til gatene Skostredet, Østre Skostredet og Domkirkegaten. Området er på ca. 5,87 daa og brukes i hovedsak til parkering i dag. Kvartalet er en del av det registerte kulturminnemiljøet «Bergen middelalderbyen». 

Intensjonen er å utvikle kvartalet til et nytt byområde med boliger, hotell og næringsarealer i en blanding and nybygg og rehabiliterte historiske bygninger. De foreslåtte nybyggene baserer seg på grepene og volumene i gjeldende reguleringsplanen fra 2001, men er flyttet noe nærmere eksisterende bebyggelse i Østre Skostredet. Dette gir plass til å etablere et byrom inne i kvartalets gårdsrom. Foruten om bebyggelsen innad i kvartalet, så foreslås det å fylle tomrommet langs Østre Skostredet med et nytt bygg og å bygge på den nylig ferdigstilte infill-bygget mot Skostredet. 

I tillegg inkluderer planene et nytt hotellbygg mot Domkirkegaten og en gjenoppbygging av Frimerkehuset i Østre Skostredet 2, men de blir behandlet i egne separate byggesaker.

Den arkitektoniske utformingen av prosjektet tar utgangspunktet i Bergen sin karakteristiske trehusbebyggelse med saltak i varierte høyder og vinkler. Nybyggene er derfor utformet med en ny-tolkning av tradisjonelle saltak. Byggene vil i hovedsak få fasader utført i tre, men det åpnes og for mindre bruk av puss og teglstein der det kan skape variasjon eller tilpasning til området rundt. 

Kvartalet er tenkt å inneholde 13 nye boliger og vil ha et samlet nytt bruksareal på 1 570 kvadratmeter. Arelaet i det nye hotellet og Frimerkerhuset kommer dag i tillegg til dette. 

Reguleringsplanen har blitt utarbeidet av A/STAB AS mens Arkitektstudio Elfrida Bull Bene har laget skissene og den arkitektoniske utformingen av byggene. Utbygger er selskapet Pallas eiendom. Reguleringsforslaget har nettopp blitt sendt inn til førstegangsbehandling av Bergen kommune.

Sett fra Østre Skostredet:

Sett fra Skostredet:

Nytt hotellbygg i Domkirkegaten:

Korkirken, Domkirken og den nye bebyggelsen:

Fasadeoppriss mot Østre Skostredet:

Fasadeoppriss innad i kvartalet:

Opprisen av Bergen skyline:

Situasjonsplan:

Sitat
Topic starter Publisert : 15. mars 2020 14:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av en modell som viser planene:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mars 2020 14:17
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt om den planlagte gjenoppbyggingen av Frimerkehuset i Østre Skostredet 2. Adressen ligger på hjørnet der Østre Skostredet møter Skostredet. 

Frimerkerhuset ble opprinnelig oppført rett etter bybrannen i Bergen i 1702. Bygget har siden gjennomgått en rekke endringer. Blant annet ble det påbygget til to etasjer i 1777. Ved et senere tidspunkt ble taket så ombygget til det som blir beskrevet som et høyt mansardtak med skjeve takflater og asymmetriske takvinkler. 

Bygget ble totalskadet i en brann i 2017. Det ble så gitt tillatelse til å rive bygget, men med vilkår om at det skulle foreligge en rammetillatelse for en eksteriør-kopi på av bygget før arbeidene kunne starte. På grunn av usikkerhet om byggets bæreevne, ble det så innvilget en dispensasjon fra bestemmelse og gitt lov til å rive bygget omgående. Så har det nå i ettertid blitt levert inn en rammesøknad for å føre opp en kopi av det opprinnelige Frimerkerhuset.

Kopien det er søkt om rammetillatelse for, tar utgangspunktet i tegninger fra 1956. Det betyr at det spesielle mansardtaket vil bli rekonstruert. Første etasje hadde blitt en del endret før brannen i forbindelse med butikkdriften, og den vil tilbakeført til en mer original utførelse. 

Rekonstruksjonen er prosjektert av Arkitektstudio Elfrida Bull Bene.

Oppriss mot Skostredet:

Oppriss mot Østre Skostredet:

Tegning fra 1956:

Et eldre bildet av Frimerkehuset:

Slik bygningen fremstod på Streetview før brannen:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mars 2020 22:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en video som viser hvordan Hans Tanks-kvartalet fremstår i dag. Videon er laget av student ved Bergen Arkitekthøgskole som en del av en masteroppgave, men den gir oss og et innblikk i hvordan området fremstår før utbyggingen. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. juni 2020 13:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde av Hans Tanks-kvartalet fra luften slik området fremstår i dag. Det ligger der som et åpent sår i den ellers tette byen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. oktober 2020 22:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oppdatert illustrasjon av det nye hotellbygget som er planlagt i Domkirkegaten. Illustrasjonen ble sendt ut som en julehilsen fra arkitektstudioet Elfrida Bull Bene, som er de som har tegnet bygget. Det kan se ut som om bygget nå har fått en større innslag av tre i første etasje. Jeg er og litt usikker på om det kun skyldes lyset i illustrasjonen, men det ser og ut som om fasaden har fått en annen farge - fra hvit til grønn.

Illustrasjonen ble funnet her på Facebook.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. januar 2021 15:26
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen er satt til slutten av mars for å komme med innspill.

Kunngjøringsannonsen på Bergen kommunes nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. februar 2021 11:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidert planforslag på bakgrunn av innspillene som ble mottat ved offentlig ettersyn. Høydene har generelt blitt redusert ned og byggene har fått en litt mer tradisjonell utforming.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. juni 2021 15:00
jh gitt lik