Varsler
Fjern alle varsler

Indre Østfold Byutvikling og byggeprosjekter i Indre Østfold

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Indre Østfold kommune uten egne dedikerte tråder. Askim er kommunens største tettsted.

Bildet ble funnet her.

Sitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2020 21:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsbygg i Kirkegata 1 i Askim sentrum i indre Østfold. Bygget vil erstatte en enebolig og et ett etasjers høyt forretningsbygg. Nybygget vil bli på fem etasjer hvorav den siste er trukket tilbake fra gaten. I første etasje er det planlagt utadvendt virksomhet mens de øvrige etasjene vil ha 24 leiligheter. Fasadene er tenkt kledd med treverk. Det vil bli opparbeidet et bilfritt torg i krysset mellom Kirkegata og Dr. Randers gate i nord som del av prosjektet. Nybygget er tegnet av det arkitektkontoret Arkama AS fra Mysen. Kommunen innvilget rammetillatelse til utbyggingen i april i år.

Prosjektets saksmappe på Askim kommune sine nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2020 21:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for Torggata 5 i Askim sentrum. Eiendommen representerer felt E i den nylige vedtatte områdeplanen for utbyggingen av Askim syd. Eiendommen ligger rett øst for Guderudparken og rett nord for Askim stasjon.

Prosjektet består av tre blokker som er dandert som en hestesko rundt et indre gårdsrom. Byggene er på henholdsvis fem, seks og syv etasjer. Det er satt av til næringsarealer i førsteetasje ut mot parken, mens resten av prosjektet består av leiligheter.

Byggene er tegnet av Hille Melbye arkitekter. Det har nettopp vært avholdt en forhåndskonferanse med kommunen angående prosjektet. 

Saksmappen på nettsiden til Indre Østfold (tidligere Askim) kommune. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2020 22:31
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for et prosjekt kalt Spydeberg Dampsag. Prosjektet er planlagt i Lyserenveien 2 i Spydeberg sentrum. Adressen ligger rett ved Spydeberg stasjon og det står et industribygg på eiendommen i dag.

Det ønskes nå å rive dagens industribygg for å erstatte det med et nytt boligprosjekt. De nåværende planene legger opp til en ny bebyggelse med et samlet areal på 27 000 kvadratmeter, noe som  skal gi rundt 300 nye boliger. Ifølge utbygger er intensjonen å skape et område som vil bli foregangseksempel på “hvordan sentrum i bygdene kan utvikles inn i fremtiden”.

Bebyggelsen består av et 20-talls individuelle bygg som er dandert rundt interne turn hvor det vil bli anlagt vannspeil, eplehager, parsellhager og andre tilsvarende fellesarealer. Langs jernbanelinjen er tenkt en park og i det nordøstlige hjørnet, der parken møter Lyserenveien, er det planlagt anlagt et torg med butikker rundt. Bebyggelsen er planlagt med varierte høyder mellom 4 til 6 etasjer.

Planene er utarbeidet av Pushak arkitekter. Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen i april i år. 

Den videre saksgangen kan følges her.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. mai 2020 18:21
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt kalt Viking Panorama i Askim. Prosjektet, som har adresse til Torget 12, består av en ombygging av de øverste tre etasjene på den såkalte høyblokka på den tidligere Askim Gummivarefabrikk. 

Fabrikken ble grunnlagt i 1906 og ble kjent for produksjonen av Viking dekk. Den var lenge en hjørnesteinsbedrift for kommunen frem til den ble lagt ned i 1991.  Bygget vil få 40 leiligheter etter ombyggingen. Boligdelen er planlagt med fasader kledd i Cortenstål, som skal gi bygget et industrielt preg.

Prosjektet er tegnet av Norconsult. Rammesøknaden ble sendt inn i slutten av juni i år.

Annonsen på Finn.

Rammesøknaden på nettsiden til kommunen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. juli 2020 23:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planer for utbyggingen av et såkalt innbyggertorg med tilhørende bolig- og næringsbygg rundt jernbanestasjonen i Tomter. Prosjektet baserer seg på en reguleringsplan fra 2008.. Første byggetrinn basert på reguleringsplanen stod ferdig i 2016, og bestod av et bygg med en Kiwi-butikk i første etasje og 11 leiligheter i etasjene over. 

Prosjektet består av en bygningsrekke lagt langs jernbanelinjen og med et høyere puntkhus mot planovergangen. Bygningsrekken er planlagt med variende høyder fra 4 til 5 etasjer og er tenkt å inneholde 23 leiligheter. Puntkhuset er planlagt med 7 etasjer og er tenkt å inneholde en kombinasjon av et mikrohotell i andre og tredje etasje, og et sted mellom 4 og 8 leiligheter i etasjene over. Det planlegges videre å opparbeide et felles torg mellom dagens bebyggelse og det nye prosjektet. 

Prosjektet er tegnet av Niels Torp arkitekter, som for øvrig stod bak første byggetrinn og. Det ble avholdt en forhåndskonferanse angående planene i mai i år. Kommunen ga da tilbakemelding om at planene avvikte såpass mye fra gjeldende reguleringsbestemmelser, at det krevde en endring av reguleringsplanen.

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Indre Østfold kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. juli 2020 17:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ for eiendommen Torget 3 i Askim sentrum. Eiendommen brukes i dag til parkering og den grenser ut mot det sentrale torget i byen. 

Det innsendte planinitiativet baseerer seg på et prosjekt som ble tegnet som tilbake som i 2012. Det består av et nybygg med seks etasjer hvorav de to øverste etasjene er trukket tilbake fra gaten. Bygget er planlagt å inneholde en blanding av næringslokaler i første etasje og et sted mellom 11 og 13 leiligheter i etasjene over. De aller fleste av leilighetene er planlagt å være gjennomgående fra den ene siden til den andre.

Ifølge beskrivelsen i planinitiativet er ikke prosjektet helt ferdig utviklet enda og det vil blant annet bli jobbet mer med utformingen av fasadene.

Prosjektet er tegnet av Østre Linje arkitektur og landskap på vegne av selskpaet Eiendom Oslo.

Planprosessen kan følges her på nettsiden til Indre Østfold kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. oktober 2020 18:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for reguleringen av eiendommene Furustubben 4, Hovsveien 10 i Askim. Eiendommene strekker seg over begge sidene av den nordre enden av Hovsveien, som ligger på andre siden av Osloveien (tidligere en del av E-18) for Askim sentrum. Det lokale Folkets hus ligger innenfor den søndre delen av planområdet. 

Det ønskes å rive dagens bebyggelse og erstatte den med en ny bolig- og næringsprosjekt. Den nye bebyggelsen er utformet som to kvartaler plassert på hver sin side av Hovsveien. Kvartalene åpner seg mot vest for å bedre solforholdene. Høydene på bebyggelsne varierer fra seks til tre etasjer, og høydene avtrappes i retning av småhusbebyggelsen i vest. Forutenom kvartalene i seg selv så inneholder planene en oppgradering av gatene i området med en mer urban utforming med fortau og definerte kryss. Det ønskes å anlegge en offentlig plass mellom de to kvartalene. 

Prosjektet inneholder rundt 100 nye boliger og vil ha en utnyttelse på 250%.Planforslaget er utarbeidet av Norconsult på vegne av KM Eiendom og Sambygg.

Jeg synes det ser overraskende urbant ut, men arkitekturen er ikke akkurat mye å skryte av.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. oktober 2020 23:29
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Salgsstart av leilighetene i det tidligere presenterte boligprosjektet i Torggata 5 i Askim vil være i morgen og i den forbindelse har det blitt publisert en del nye illustrasjoner av prosjektet. Det markedsføres nå under navnet Meierihagen og vil inneholde 110 leiligheter, hvorav 58 av dem er plassert i det første byggetrinnet som nå legges ut på markedet. I de oppdaterte illustrasjoner kan vi se at prosjektet har fått et utførelse med rødlig tegl og med kontrasterende svarte karmer og detaljer.

Prosjektet er tegnet av Hille Melbye arkitekter.

Selv om arkitekturen er ganske kjedelig og boksete, så synes jeg det har visse detaljer som gir det en høyere kvalitetsfølelse enn mange tilsvarende prosjekter.

Prosjektets hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. desember 2020 14:14
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt bolig- og næringsprosjekt som er planlagt bygget ved nærsenteret Spydeberg Torg i Spydeberg sentrum. Prosjektet er planlagt bygget på begge sider av stikkveien Vollebekk og det har strekker seg over adressene Stasjonsgata 26 og 28. 

Det består av av to bygg på henholdsvis fire og fem etasjer og er planlagt oppført i massivtre. Bygget i Stasjonsgata 26 vil inneholde ni til ti leiligheter, mens bygget i Stasjonsgata 28 vil inneholde 27 leiligheter og ha næringsarealer i først etasje. Begge byggene vil ha saltak, et grep som visstnok skal være inspirert av et prosjekt i København (det nevnes ikke hvilket, men jeg antar de snakker om Krøyers Plads). 

Prosjektet er tegnet av Odin prosjektering og utbygger er Odingruppen. 

Jeg synes arkitekturen og utformingen ser overraskende bra ut, men jeg skulle ønske man gjorde mer for å tilpasse det til gateløpet i Stajonsgata.

Artikkel i Smaalene Avis.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. januar 2021 23:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Niels Torp har nå sendt inn nye og reviderte planer for det planlagte bolig- og næringsbygget ved jernbanestasjonen i Tomter. De foreslåtte høydene har blitt redusert ned og bebyggelsen er nå på fem etasjer (ned fra syv etasjer tidligere). Prosjektet vil inneholde 33 leiligheter.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. februar 2021 23:42
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det ble i slutten av februar sendt inn et planinitiativ for utviklingen av området som blir kalt for Askim syd. Området ligger sør for der E-18 (Osloveien) tidligere gikk gjennom byen og består i dag av en blanding av småhus og næringsvirksomheter. 

Det ønskes å erstatte dagens bebyggelse med et nytt bolig- og næringsprosjekt med variende byggehøyder fra 3 til 7 etasjer. Prosjektet er utformet som en skjermende vegg mot Osloveien og Vammaveien, og med en mer åpen struktur mot småhusene bak. Det planlegges næring i første etasje på hjørnet mot krysset Vammaveien/Osloveien. Øvrige arealer vil bli brukt til boliger. 

Det er kun sendt inn noen volumsskisser av planene per dags dato, men det blir vist til prosjektet Urban village tegnet av det danske arkitektkontoret Loop Architects som mulig inspirasjon.

Planinitiativet er laget av Hille Melbye arkitekter.

Inspirasjonen det vises til:

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mars 2021 23:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen skissene fra den pågående reguleringen av Sira Sigurds gate i Askim, som er et småhusområde som ligger rett vest for Askim sentrum. Intensjonen med planarbeidet er å muliggjøre å erstatte dagens småhus-bebyggelse med nye leilighetsbygg. Skissene viser syv punkthus med høyder fra tre til seks etasjer. Samtlige av byggene er utformet med distinkte spisse tak.

Reguleringsprosessen blir håndtert av Enerhaugen arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. mars 2021 20:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret har nå vedtatt planforslaget for Furustubben 4 og Hovsveien 10 i Askim. Kommunen valgte å gå for et litt annet forslag enn det som ble opprinnelig presentert av forslagsstiller. I det vedtatte forslaget er de to øverste av de seks etasjene trukket noe tilbake, for å dempe virkningen på omgivelsene. Man valgte samtidig å vedtat den fremforhandlede utbyggingsavtalen for prosjektene.

Artikkel i lokalavisen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. mars 2021 23:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av Dampsag-prosjektet som er under utvikling i Spydeberg. Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Pushak arkitekter, som er de som er ansvarlige for prosjektet.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. april 2021 11:42
KvikHalden gitt lik
Side 1 / 2