Varsler
Fjern alle varsler

Gjøvik Byutvikling og byggeprosjekter i Gjøvik

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Gjøvik uten egne dedikerte tråder.

Bildet ble funnet her.

Sitat
Topic starter Publisert : 8. mai 2019 23:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok den 11. april detaljreguleringsplanen for Skolegata 8 i Gjøvik sentrum. Dette er et prosjekt som går ut på å erstatte et noe slitent sveitserhus fra andre halvdel av 1800-tallet med et nytt leilighetsbygg over 4 etasjer. Bygget vil inneholde om 18 nye leiligheter og er tegnet av Larkas arkitekter. 

Jeg synes det er positivt at man får flere boliger sentralt i Gjøvik, men jeg skulle ønske at man gikk inn for å bevare den eldre trebygningen på tomten. Et tidligere alternativ for utbyggingen foreslå å bevare trebygningen og å bygge en infill ved siden av, men dette ble valgt å gå bort i fra. Jeg skulle ønske man hadde holdt seg til det konseptet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2019 00:59
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er forslaget for detaljreguleringen av det såkalte Farverikvartalet ved Hunnselva i Gjøvik sentrum. Kvartalet er avgrenset av elven mot sør, Brenneribakken mot vest,Storgata og Glassverksgata mot nord og Gjøvik Rådhus mot øst. Eiendommen ble tidligere regulert i 2015 til det som ble beskrevet som et handelstyngdepunkt med plass til et 15.000 m2 stort kjøpesenter med boligblokker på taket. Ifølge forslagsstiller ha det imidlertid vært vanskelig å få realisert planene med kjøpesenteret grunnet liten interesse i markedet, noe som er bakgrunnen til at man nå velger å fremme et reguleringsforslag kun fire år etterpå. 

Reguleringsforslaget åpner for å bygget ut 12 800 m2 BRA bolig (tilsvarer ca. 130 leiligheter) og 1900 m2 med næringsarealer. Arealene er tenkt fordelt 10 bygningsvolumer med varierende grad av sammenhenghet. Bygningene er noe forskyvet i forhold til hverandre, slik atvolumene brytes ned og det skapes det som blir beskrevet som nisjer i uterommet langsHunnselva. Balkongene skal kles med trekledning mens fasadene skal kles med matte plater av høy kvalitet. I reguleringsbestemmelsene heter det at materiale skal være i fargenyanser som harmonerer med omgivelsene og byggets fargepalett skal inkludere rødlige, rustaktige og brunlige farger, til nyanser av gråtoner. 

Forslagsstilleren bak reguleringsforslaget er selskapet Farverikvartalet As, som er eid av Utstillingsplassen Eiendom (50% andel), Industribygg/Gjøvik kommune (ca 32%), Gjøvik Eiendomsselskap (ca 11%) og Agri Eiendom (ca 8%). Reguleringsforslaget er utarbeidet som et sammerbeid mellom det lokale arkitektkontoret Kontur fra Gjøvik og det danske arkitektkontoret Sleth fra Århus. Planene ligger nå ute til offentlig ettersyn og det har bltit satt frist til fredag 27. september for å komme med bemerkninger.

Jeg synes det svært positivt med slike sentralt plaserte prosjekter. Jeg mener Gjøvik virkelig er en by som trenger fortetning i bykjernen og burde jobbe for å hindre videre byspredning, så fra det ståstedet synes dette prosjekter er et stort pluss. Når det er sagt så jeg synes arkitekturen i dette prosjektet fremstår litt kjip og billig i illustrasjonene og det er nesten ikke gjenkjennelig medSleth sitt konkurransebidrag fra 2017. For øvrig så synes jeg Reiulf Ramstad hadde et svært spennende bidrag til den konkurransen som jeg skulle likt å sett realisert. 

Annonsen med offentlig ettersyn hos Gjørvik kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. september 2019 01:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et lite prosjekt som er under utvikling i Wergelandsgate 9 i Gjøvik sentrum. Prosjektet innebærer oppføringen av et nybygg i den søndre enden av planområdet samt en ombygging av dagens bygg mot Marcus Thranes gate. Det er tenkt å inneholde ni hybler og tre leiligheter. Utbyggingen er planlagt ferdigstilt til oktober 2020 og planene er tegnet av JAF arkitektkontor.

Jeg synes at utformingen på den nye fasadene mot Marcus Thranes gate er faktisk ganske vellykket, men nybygget i bakgården er ikke akkurat mye å snakke om.

Informasjonen og bildene ble funnet på dette nettstedet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. november 2019 16:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det pågår nå en reguleringsprosess for kvartal 17 i Gjøvik. Dette er kvartalet som ligger rett bak Gjøvik kirke og kvartalet er i dag kun bebygget med et ett-etasjes parkeringsanlegg som går over hele tomten. Planområdet er på ca. 5,9 daa. 

Eiendommen ønskes bebygget med fire nye punkthus som er plassert i hvert hjørne av planområdet, slik at de til sammen danner et halvåpent kvartal. Blokkene er tenkt med sju etasjer mot øst og med fem etasjer mot vest. Forslagsstiller ser for seg at prosjektet kan inneholde rundt 120 leiligheter. I tillegg vil prosjektet inneholde noe areal for næring.

Make arkitekter er ansvarlige for reguleringen og forslagsstiller er selskpaet Nytorvet eiendom.

Jeg synes det er fint med fortetning her, men jeg mener man bør ha større ambisjoner til arkitekturen og utformingen av byggene.

Saksmappen for kvartal 17 på nettsiden til Gjøvik kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. januar 2020 17:35
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planene for om- og påbygging av det gamle Telenor-bygget i Øvre Torvgate 28 i Gjøvik sentrum. Bygget ligger der Øvre Torvgate møter Hunnsvegen. Bygget ble opprinnelig oppført på 1980-tallet og var tegnet av arkitektene Anton Knudsen, Trond Moe og Finn Pentzen. Foruten om lokaler for Telenor, har bygget i en periode vært brukt som kommunens rådhus. 

Det ønskes nå å bygge på bygget med én etasje og å bygge om bygget med fasader med større vindusflater og en mer åpen første etasje. Planene er tegnet av Ram arkitektur og gårdeier er Mjøsen eiendom. 

Bygget slik det fremstår i dag:

Artikkel om planene i Oppland Arbeiderblad.

Saksmappen i Gjøvik kommune sin saksinnsynsløsning.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. april 2020 21:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen oppdaterte illustrasjoner av den planlagte utbyggingen av Kvartal 17, som ble presentert tidligere her i tråden. Prosjektet er tenkt bygget i kvartalet som  ligger rett bak Gjøvik kirke. Planene har gjennomgått en del endringer siden sist de ble presentert her: De to punkthusene plassert mot sør har blitt erstattet av én lamellblokk og det har blitt lagt inn mer avtrapping av høydene, 

Prosjektet er tegnet av Make arkitekter. De reviderte planene vil bli presentert for det regionale planforumet i Innlandet fylkeskommune i morgen. 

Jeg synes volumene ser bedre ut nå, men jeg er fortsatt veldig skeptisk til den arkitektoniske utformingen av byggene.

Møteroversikt i det regionale planforumet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. mai 2020 13:07
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Gjøvik kommune har nå innvilget rammetillatelse for andre byggetrinn av utbyggingen av Kvartal 27.. Første byggetrinn stod ferdig i 2014 og bestod av en ny bygård på hjørnet mellom Bjørnsons gate og Trondhjemsvegen. 

Andre byggetrinn består av en bygård med tilsvarende utforming, som er tenkt bygget på hjørnet mot Tordenskjolds gate. Det står et to etasjers parkeringshus på dette gatehjørnet i dag, og den nye bygården vil komme i form av et et to etasjers påbygg over parkeringshuset. Påbygget er tenkt å inneholde kontorer. 

Jaf arkitektkontoret har tegnet både byggetrinn 1 og 2 av Kvartal 2.

Et bilde av slik  første byggetrinn endte opp: 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. mai 2020 20:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et oppdatert forslag for utbyggingen av Farverikvartalet. Kvartalet er ønsket bygget på en tomt som ligger langs Hunnselva, rett overfor den fredete Gjøvik Gård. Riksantikvaren sendte inn en innsigelse på det forrige planforslaget, da de mente de foreslåtte høydene var for høye og at volumene var for dominerende og at det slik brøt med skalaen i Gjøvik sentrum. De mente videre at den planlagte bruen over elven ville svekke  kulturminneverdiene til det fredete gårdsanlegget. 

Det oppdaterte forslaget er laget for å imøtekomme disse innvendingene. Høydene har nå blitt redusert til maksimum 10 etasjer, volumene er blitt mer nedbrutt med bruk av forskjellige materialer og høydene trappes nå ned mot vest og elven. Samtidig har den planlagte broen blitt fjernet fra prosjektet. Riksantikvaren har i ettertid uttalt at de ser seg fornøyd med de endringene som har blitt gjort, men at de vil avvente før endelig reguleringsforslag foreligger før de trekker innsigelsen. 

Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Kontur fra Gjøvik og i et samarbeid med det danske arkitektkontoret Sleth. 

Jeg er langt mer positivt innstilt til slik planene fremstår nå. Jeg liker godt avtrappingen og den varierte material- og fargebruken. Jeg bare håper man greier å bevare disse kvalitetene inn i det ferdige prosjektet.

Saksmappen på nettsiden til Gjøvik kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 10. mai 2020 18:22
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt kontorbygg som er planagt i Parkgata 6 i Gjøvik sentrum. Eiendommen ligger rett ved Gjøvik jernbanestasjon og var tidligere i bruk som bussterminal og bussparkering. 

Bygget er planlagt med fire etasjer og et samlet areal på 5 000 kvadratmeter. Det var tidligere utformet som ett helhetlig volum som strakte seg langs Kollektivgata, men det har nå blitt delt opp i tre mindre og adskilte volum. Ifølge utbygger er det gjort i et forsøk på å muliggjøre en trinnvis utbygging tilpasset markedet.

Prosjektet er tegnet av Jaf arkitektkontor. Det blir utviklet i et samarbeid mellom Bane Nor eiendom og Tema Eiendom. Det ble sendt inn en forespørsel om å avholde forhåndskonferanse i mars i år. 

På nettsiden til Gjøvik kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. juni 2020 15:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny illustrasjson av prosjektet i Parkgata som ble presentert i innlegget over. Prosjektet blir nå kalt Skysstasjonen og er som nevnt planlagt bygget på en tomt som ligger rett ved Gjøvik jernbanestasjon. Illustrasjsonen ble funnet i en artikkel i lokalavisen Oppland Arbeiderblad og ifølge artikkelen så er planene å starte byggingen etter påske til neste år. Prosjektet vil bestod av tre byggetrinn og det første byggetrinnet er planlagt å stå ferdig rundt ett år etter byggestart. 

Artikkel.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. november 2020 13:50
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det ble tidligere denne uken presentert nye planer for utviklingen av området kjent som Mjøsstranda i Gjøvik. Området, som har adresse Bryggevegen 7-9, ligger der Hunnselva renner ut i Mjøsa. Det brukes i dag til diverse bil-orientert nærings- og industrivirksomhet. 

Det ønskes å utvikle området med en kombinasjon av boliger og et nytt hotell. Hotellet er planlagt i et 57 meter høyt høyhus midt på området, mens boligene er i blokker plassert rundt hotellbygget. Prosjektet vil i alt inneholde rundt 100 nye leiligheter. I tillegg inneholder planene en ny promenade langs elven og et nytt offentlig torg inne i planområdet.

Planene ble presentert for Gjøvik kommunes Utvalg for Samfunnsutvikling på onsdag denne uken og de ble visstnok møtt med udelt positive reaksjoner fra lokalpolitikerne. Illustrasjonene har blitt laget av arkitektkontoret Oslo.Works og selskapene Topp Eiendom, Utstillingsplassen Eiendom, Mjøsen Eiendom AS og Caliber Invest står bak prosjektet.

Artikkel i Oppland Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. november 2020 20:53
KvikHalden gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Kommunestyret i Gjøvik vedtok utbyggingsavtalen for Farverikvartalet på Torsdag i forrige uke. Selve reguleringsplanen for prosjektet ble godkjent i oktober tidligere i år. 

Artikkel i Oppland Arbeiderblad.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 30. november 2020 12:58
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt søkt om rammetillatelse det som vil bli første byggetrinn av utbyggingen av Farverikvartalet. Byggetrinnet vil bestå av bygg A og bygg B, som ligger i kvartalets sydvestlige hjørnet. De vil inneholde 52 leiligheter og ha høyder fra fire til syv etasjer. Fasadene er planlagt kledd med zink-kledning i en kombinasjon av gråtoner, rosa, grønt og brunt.

Rammesøknaden er utarbeidet av Studionsw og Feste Kapp i samarbeid med Sleth Office for architecture and planning.

Jeg er ganske skuffet over hvordan dette endte opp som. Jeg synes det ser langt billigere og ikke minst gråere ut enn slik det ble presentert i illustrasjonene lagt ved planforslaget.

Dokumentene i kommunens innsynsordning.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mars 2021 16:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt leilighetsbygg som er planlagt oppført i Strandgata 13c i sentrum. Denne adressen ligger rett langs Hunnselva og rett overfor kulturhuset. Det planlagte leilighetsbygget er plassert rett ved elvas bredder. Bygget er på fem etasjer og vil inneholde 21 leiligheter. 

Planforslaget er fortsatt til behandling hos kommunen.

Prosjektet er tegnet av Kontur arkitekter og det blir utviklet av OBC Eiendom.

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. mars 2021 21:00
Side 1 / 2