Varsler
Fjern alle varsler

Moss Byutvikling og byggeprosjekter i Moss

Side 1 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er diskusjonstråd for alle byggeprosjekter i Moss uten egne dedikerte tråder.

Sitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2018 20:55
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det såkalte Sterudkvartalet som er under planlegging i Moss sentrum. Dessverre så er ikke illustrasjonene som har blitt publisert av prosjektet spesielt forklarende, men det er i hvert fal Tuvalu arkitekter som står bak prosjektet. 

Plassering:

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2018 21:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ferd eiendom har nylig avholdt et parallelloppdrag for utformingen av Rabekkgaten 4 og 6 på Høyden i Moss. Dette er en tidligere industrieiendom på rundt 55 mål som ligger mellom Moss og Råde. Høyden fungerer i dag som en handels- og industripark, men det er planer om å transformere området til en ny bydel med boliger. Ferd ser for seg at om lag 700 til 900 boliger kan bli bygget på adressen. Rodeo arkitekter, MAD arkitekter, Link arkitektur og Arcasa arkitekter deltok i paralleloppdraget, og Arcass ble plukket ut som den mest egnede med sitt forslag kalt Høyden Hage. 

Her er illustrasjonene som viser hvordan Arcasa ser for seg utbyggingen av eiendommen:

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Arcasa arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. april 2019 13:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var innom Moss sentrum i går og tok en titt på hvor langt de hadde kommet med ombyggingen av bygården med adresse Dronningens gate 1. Dette bygget var opprinnelig oppført i 1956, men det gjennomgår nå en oppgradering hvor blant annet fasadeplatene har blitt erstattet med tegl. Det lokale arkitektkontoret Arkitekturverket har tegnet og prosjektert prosjektet. 

To illustrasjoner som viser hvordan prosjektet er tenkt å fremstå når det står ferdig: 

Arkitekturverket sin prosjektside for bygget (som bildene også er lånt fra).

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mai 2019 17:29
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg var også innom eiendom Storgata 6 i den nedre delen av Moss sentrum. Her er planer om å føre opp et nytt leilighetsbygg som er tenkt å inneholde 48 nye leiligheter. Prosjektet har blitt gitt navnet Nye Storgata boligsameie og det averteres om at dette skal bli Moss svar på Grunerløkka i Oslo. Nybygget er tegnet av AKH arkitekter og et selskap med navn Osloveien 149 AS står oppført som tiltakshaver for prosjektet.

All gammel bebyggelse hadde blitt revet på eiendommen når jeg var innom, men det var ellers ingen aktivitet å se i området. Jeg kan dog nå se ut i fra saksgangen i saksmappen på Moss kommune sine nettsider at de først fikk igangsettelsestillatelse for grunnarbeidene den sjette denne månedden, så det er kanskje ikke så rart det var litt dødt der. 

Noen perspektiver av slik dette bygget er tenkt å bli:

Hjemmesiden til prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. mai 2019 21:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt en forhåndskoferanse med Moss kommune for å avklare noen spørsmål i forbindelse med utviklingen av sentrumseiendommen Th. Petersons gate 1. Et av spørsmålene som tiltakshaver ønsker svar på er krav om detaljregulering. Eiendommen er i dag uregulert, men den er avsatt til sentrumsformål i nåværende kommuneplan for Moss. Tiltakshaver ønsker å utvikle eiendommen med et nybygg med hybler og med utadvendt virksomhet mot gaten. Bygget er tenkt oppført med 6 ordinære etasjer og med en tilbaketrukket 7. etasje.

Arkitektkontoret Meter arkitektur har tegnet bygget mens det er Bay Hansen Byggesak som håndterer saksgangen. Tiltakshaver er Renholds senter As.

Jeg synes det er generelt positivt med flere prosjekter i Moss sentrum. Moss by er dessverre veldig utflytende noe som for eksempel har bidratt til at byen har overraskende dårlig trafikkavvikling, så jeg tror fortetning gjennom sentrumsnære prosjekter er veien å gå for Moss. Når det er sagt så synes jeg akkurat dette prosjektet fremstod som usedvanlig lite forseggjort. Her burde man virkelig ha brukt litt mer tid på utformingen av bygget. Nå skal det sies at det er tidlig i prosjekteringsfasen enda, så det er lov å håpe at vi får se noe bedre når det endelig bygges.

Saksmappen på Moss kommune sine nettsider hvor illustrasjone over er lånt fra.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. juni 2019 12:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et nytt boligprosjekt på adressen Glassverket 2 på Jeløy, rett på andre siden av Kanalbroen for Moss sentrum. Dette var eiendommen hvor Moss Glassverk holdt til inntil det ble nedlagt i 1999. 

Prosjektet vil i alt inneholde 50 nye leiligheter. Mesteparten av bygningskroppen er på 4 etasjer, men den trappes ned på hjørnet der den møter den bevaringsverdie trebyggelsen i Vestre Kanalgate. Første eteasje vil bli kledd med mørk teglstein mens fasadene over vil bli kledd med vekselvis hvite og gule plater i et, ifølge arkitektene selv, samspill mellom de ulike volumene og flatene. Det er antatt at kvartalet står klart til innflytting innen utgangen av andre kvartal i 2021. Prosjektet er tegnet av Østavind Arkitekter fra Moss.

Jeg synes prosjektet ser greit nok ut i illustrasjonene, men jeg er noe skeptisk til hvordan platefasaden vil fremstå i virkeligheten. Jeg synes også at man burde vurdert å bryte opp bygningsvolumene i større grad; Dette blir en utrolig lang fasade og Moss er en by som ellers domineres av småe og korte trehus. 

Prosjektet G2/Glassverket 2 sin hjemmeside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. juni 2019 12:57
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Ferdigstilte Storgata 21:

SvarSitat
Publisert : 5. august 2019 06:19
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Moss kommune har nå mottatt et  planinitiativ for regulering av Værftsgata 3A, 5 og 7 på Jæløy ved Moss sentrum. Intensjonen er å utvikle eiendommen med et nybygg på 5 etasjer som enten skal inneholde en blanding av kontor- og næringsarealer eller kun kontor avhengig av hvilke leietakere som fås. Ut i fra hva jeg har forstått så er det allerede avtalt at NAV skal bli byggets første letaker.

Adressene ligger innenfor området som tidligere tilhørte Persilfabrikken, en bedrift som produserte blant annet vaskemiddelet Milo. Produksjonen på anlegget i Værksgata opphørte på starten av 80-tallet etter at selskapet hadde blitt kjøpt opp av Lilleborg og det ble besluttet å samlokalisere virksomhetene i Oslo. Her kan du kan se historiske bilder av produksjonsanlegget i Moss. I nyere tid har det vært ønske om å aktivisere og å få liv i området og i den forbindelse utarbeidet Moss kommune en områdeplan for det som er kalt Kanalområdet Nord, som er et større område bestående av flere andre gamle industrieiendommer langs fjorden.

Det foreslåtte plangrepet tar utgangspunkt i et skisseforslag for kvartalet fra 2016. Skisseforslaget viser et to kvartaler med et torg og en liten kanal seg imellom. På den ene siden av torget foreslås det å konvertere et av de gamle industribyggene til boligbebyggelse, mens på den andre siden foreslås det å føre opp et nytt kontorbygg. Det er eiendommen med kontorbygget som  ønskes regulert.

Det foreslåtte bygget er 1,7 meter høyere enn rammene i områdeplanen tillater. Det er og noe uenighet om hvor mye av området som burde bli regulert i denne omgang: Rådmannen mener planområdet burde bli utvidet for å sikre en helhetlig utvikling av hele kvartalet i tråd med skisseforslaget fra 2016, mens forslagsstiler ønsker kun å regulere kontorbygget og utomhusarealene rundt for å sikre en smidig plan- og byggesaksprosess.

Forslagsstiller er firmaet Jæløy Utvikling AS. Arkitektene bak planinitiativet er Østavind arkitekter (tidligere kjent som Jansen arkitekter). 

Moss kommune sin saksmappe for prosjektet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. september 2019 12:08
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslaget for detaljreguleringen av kvartalet mellom Dronningens gate, Torggata og Th. Petersons gate i Moss sentrum. Kvartalene består i dag av kjøpesenteret Amfi Moss med tilhørende parkeringsarealer og forretningsgårder som ble oppført i henholdvis 1958 og 1966. I tillegg så går en gangbro mellom kjøpesenteret og naboeiendommen.

Planforslager er uttarbeidet av Dark arkitekter. De foreslår å erstatte dagens bygningsmasse, foruten om Dronningens gate 1, med en ny kvartalbebyggelse med næringsarealer og boliger. Det største av de to kvartalene er tenkt som delevis åpnes opp med gangveier som går gjennom kvartlaet og en offentlig tilgjengelig park i bakgården. Bebyggelsen er utformet høyder på 4 til 7 etasjer som blir trappet ned i henhold til den omkringliggende byggelsen. Samtidig har første etasje vil ha ekstra stor høyde sammenlignet med de øvrige etasjene for å understreke dens utadvendte funksjoner. Prosjektet vil inneholde et sted rundt 190 til 240 leiligheter.

Forslagstiller er Olav Thon gjennom datterselskapet Amfi Bygg Moss. 

Jeg tror dette prosjektet vil være en stor oppgradering for Moss sentrum.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. september 2019 11:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av den planlagte rehabiliteringen og på- og ombyggingen av Losjegården i Dronningens gate 27 i Moss sentrum. Gården er planlagt påbygget med én etasje og 3 til 5 etasje er planlagt konvertert fra kontorlokaler til 16 leiligheter. Prosjektet er en fortsettelse av utbyggingen av Storgata 21 på naboeiendommen og baserer seg på samme reguleringsplan. 

Losjegården ble opprinnelig oppført på 1970-tallet og inneholdt lokaler for Moss Handelsstandsforening og Odd Fellow. Bygget ble oppført med en fasade i betong med et utenpåliggende lag med Leca. Fasaden vil bli utført i grå puss etter rehabiliteringen. 

Ombyggingen er prosjektert av Østavind Arkitekter. Illustrasjonene er lånt fra en annonse på Finn.

Annonsen for prosjektet på Finn.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. oktober 2019 17:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ til Moss kommune for utviklingen av eiendommen Gudes gate 12 i Kvartal S2 i Moss sentrum. Eiendommen ligger rett over veien for den planlagte ombyggingen av Amfi-kvartalet presentert over og ligger kun et steinkast unna Møllebyen.

Eiendommen er i dag bebygget med et ett-etasjers høy næringsbygg og brukes ellers til parkering. Det ønskes å bebygge området med et nybygg på fire etasjer som vil ha fasade ut mot Gudes gate. Nybygget er planlagt å inneholde kontorer og med utadvendt virksomhet i første etasje. 

Planinitiativet er uttarbeidet av Griff arkitektur.

Jeg skulle ønske man lagde en mer helhetlig plan for hele kvartalet og jeg skulle ønske man satset på litt mer spennende utforming av nybygget  (for eksempel noe lignende Amfi-kvartalet). Likevel synes jeg det er gledelig at slike hull fortettes.

Saksmappen på Moss kommune sin nettside.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. november 2019 15:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har muligens vært litt treg her, men det er verdt å nevne at detaljreguleringen for kvartalet mellom Dronningens gate, Torggata og Th. Petersons gate (kjent som Amfikvartalet) i Moss sentrum har blitt vedtatt. Moss kommune vedtok reguleringen den 26. September, som faktisk er kun to dager etter om sist nevnte planene her. De har satt frist for klage på vedtaket til den 16. Desember. 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Dark arkitekter. 

Jeg synes det virker som et godt prosjekt som  jeg tror vil gi en kraftig revitalisering av Moss sentrum. Det gjenstår dog å se om det endelige prosjektet har en like god utforming som skisseprosjektet som ble vedlagt reguleringsforslaget.

Kunngjøringen av vedtaket kan leses her på hjemmesiden til Moss kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. desember 2019 20:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Eiendomsutviklingsselskapet Oslo House har nylig publisert noen nye illustrasjoner av prosjektet som de er i ferd med å utvikle i Kongens Gate 21 i Moss sentrum. Prosjektet har blitt gitt navnet Sterudkvartalet og ble presentert tidligere her i tråden i forbindelse med at kommunen mottok planinitiativet for å starte opp av reguleringen av eiendommen. Oslo House skrive på sine nettsider at kvartalet er 4,2 daa og er tenkt utviklet med rundt 15 000 m2 BTA og 150 nye boliger. Tuvalu Arkitekter har blitt engasjert til å tegne reguleringsforslaget. 

Jeg synes dette ser ut som et svært godt prosjektet.

Illustrasjonene ble funnet her på hjemmesiden til Oslo House.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. desember 2019 15:58
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et planinitiativ til Moss kommune med ønske om å starte opp reguleringen av eiendommen Vogts gate 18 til 22. Eiendommen er en del av kvartal S31, som ligger rett ved inngangen til sentrum fra Mosseporten-siden. Eiendommen er i dag bebygget med et ett-etasjers næringsbygg og eldre trehus på to etasjer (pluss loft).

Det ønskes å rive dagens bebyggelse å erstatte den med et nybygg på 3 til 5 etasjer. Nybygget er planlagt med en fasade som følger Vogts gate og bidrar slik til å fullføre kvartalet. Det ønskes og det å bygge på hjørnegården mot Kongens gate med et to-etasjes påbygg som en del av prosjektet. Prosjektet er tenkt å i alt gi rundt 60 nye leiligheter. I tillegg er det planlagt utadvendt virksomhet i første etasje ut mot Vogts gate.

Planinaitivet er utarbeidet av Østavind arkitekter.

Saksmappen på nettsiden til Moss kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. januar 2020 16:31
Side 1 / 4