Prosjekt | Helgerud...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Asker og Bærum Prosjekt | Helgerudkvartalet

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

LPO arkitekter har nå sendt inn en forespørsel om å få avholdt forhåndskonferanse for å utbygge Helgerudkvartalet i Sandvika sentrum i Bærum kommune.  Prosjektet er basert på føringene fra område-reguleringsplanen for Sandvika øst som ble vedtatt av kommunestyret i Bærum i 2010. Tiltakshaveren bak forslaget er Andenæs eiendom. 

Høydene i prosjektet vil variere fra 16 etasjer på det høyeste mot Otto Sverdrups plass, til 7 etasjer på det laveste mot Rådhustorget. Kvartalet består av to enkeltvolumer som er adskilt av en passasje som fungerer som en forlengelse av Kinoveien. Etterhvert vil det også bli bygget et trappeanlegg på andre siden av Jørgen Kanitz gate i forbindelse med oppføringen av Tinghuskvartalet, så vil det bli mulighet til å gå i en nærmest rett linje fra Kinoveien og opp til Malmskriverveien. Første etasje på Helgerudkvartalet er avsatt til næring og utadvendt virksomhet, de neste fire etasjene er forbeholdt kontorer og det er tenkt boliger i de øvrige etasjene. Takflatene er skrånet ned mot syd i et forsøk på å optimalisere taklandskapet for produksjon av solenergi.

En av føringene i reguleringsplanen for området var at de nye kvartalene skulle bli utviklet med å tanke på å bevare Sandvikas opplevelse som en hvit by ved fjorden, noe som kommer til syne gjennom fargebruken i forslaget. Enkeltvolumene vil likevel ha et variert uttrykk for p dempe effekten av de store volumene.

Forslagsstiller ser for seg at Helgerudkvartalet blir utbygget gjennom to etapper; Bygningene nærmest Sandvika stasjon og Otto Sverdrups plass er tenkt som første byggetrinn, mens bygningene nærmest Rådhustorget og fjorden er tenkt som andre og siste byggetrinn.

Foreslått fase 1 av utbyggingen med første byggetrinn:

Ferdig utbygget med begge byggetrinne:

Saksmappen på nettsiden til Bærum kommune.

Sitat
Topic starter Publisert : 30. mai 2019 19:10
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere og oppdaterte illustrasjoner av Helgerudkvartalet-prosjektet. LPO har tegnet to mulige alternative for utformingen av bygningsmassen: Alternativ 1 med de det kaller for et kuttet tårn mot Otto Sverdrups plass og alternativ 2 med det som blir referert til som et sammenhengende tårn mot plassen. Det virker som om LPO og forslagstiller anser alternativet med det sammenhengende tårnet for å være det foretrukne alternativet for utbyggingen ettersom det har klart flest illustrasjoner av seg, så jeg har derfor valgt å bruke illustrasjoner av alternativ 2 her. Du kan se en presentasjon av hele prosjektet med begge alternative her.

Dette kvartalet vil ha utrolig høy tetthet for norsk standard og da mener jeg at det er svært viktig at arkitekturen og materialene er av høy kvalitet. LPO har dessverre hatt en del prosjekter som har endt opp ganske annerledes enn slik det har blitt presentert (deriblant kan det nevnes det nye Munch-museet, Operagata 20 i Bjørvika, Portalen i Lillestrøm og Harbitz torg på Skøyen), så jeg håper at vi ikke opplever det samme her. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. juni 2019 11:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen perspektiver som viser prosjektets fjernvirkning. Dessverre så er en del av illustrasjone tatt fra såpass langt hold at de er nærmest ubrukelige. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. juli 2019 18:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn et revidert forslag til utviklingen av Helgerudkvartalet basert på tilbakemeldingen fra kommunen under forhåndskonferansen. Høydene har blitt redusert til 15 etasjer, overbygget over Kinoveien er ikke en lengre en del av prosjektet, det har blir benyttet mer varierte materialer og farger, og høyden på sokkelen har blitt redusert med én etasje for å bedre harmonisere med bebyggelsen rundt for å nevne noe.

Sokkelen har nå fått en utstrakt bruk av tegl og kan minne litt om Meierikvartalet i Lillestrøm. Fasadene på bygningsvolumene over er beskrevet som reflekterende med mulighet for å ha integrerte solceller. Det er tenkt at skillet mellom sokkelen og etasjene over kan videre understrekes med utstrakt bruk av vegetasjon som blir synlig fra bakkeplan. Mot gårdsrommet vil fasadene bli kledd med treverk, som skal gi både en kontrast og en varmere atmosfære.

Ifølge prosjektets redegjørelse, så er det et ønske om å bruke klimavennlige materialer i bygget og det vil bli sett på muligheten for å gjenbruke bygningsmaterialer fra dagens bebyggelse.

Hjørnet mellom Rådman Halmrasts Vei og Kinoveien.

Langs Rådman Halmrasts Vei. 

Otto Sverdrups Plass.

Fra Otto Sverdrups Plass, seende ned Jørgen Kanitz Gate. Det er foreslått å ha kunst plassert under de forskjellige overhengene.

Mot Rådhusparken.

Beplanting i skillet mellom sokkelen og volumene over.

Fasader på de øverste volumene.

Fasader mot det indre gårdsrommet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. oktober 2019 10:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner som viser fjernvirkningen av det reviderte prosjektet.

Fra Kommunegården.

Fra E-18 kjøreretning Oslo.

Fra E-18 ved rådhuset.

Fra E-18 kjøreretning Kristiansand.

Fra Løkkeåsen.

Fra Kadettangen.

Fra Bærum roklubb.

Fra Henie Onstad kunstsenter.

Fugleperspektiv.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. oktober 2019 10:48
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå vært avholdt en dialogmøte/forhåndskonferanse med Bærum kommune angående det reviderte prosjektet. Kommunen ga tilbakemelding på at prosjektet var bedre nå enn slik det opprinnelig ble presentert, men at det likevel burde bli bearbeidet mer. Det kommunen er mest kritiske til er utformingen av bygningsmassen mot Rådhustorget, hvor de sier at prosjektet bør utformes uten søyler i tråd med reguleringsbestemmelsene. I tillegg etterspørres det at det utarbeides flere forslag til fasadeutforming av høyhuset mot  Otto Sverdrups Plass.

Referatet fra møtet kan leses her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. desember 2019 16:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Helgerudkvartalet har nå fått sin egen hjemmeside. Så vidt jeg kunne se inneholdt ikke hjemmesiden noe særlig ny informasjon eller noen nye  illustrasjoner, men den kan uansett sees her.

Salgsstart er planlagt å skje i løpet av tredje kvartal i år ifølge siden. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. mars 2020 12:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Spørsmålet om et mulig overbygg over Kinoveien har nå blitt behandlet av formannskapet i Bærum kommune. Andenæs eiendom (utbyggeren bak Helgerudkvartalet) ønsket å sammenkoble de to planglagte byggene i kvartalet, med et overbygg. Formannskapet stemte enstemmig imot forslaget og mente at det vil ødelegge siktlinjer gjennom sentrum. Jeg er fullstending enig med det vedtaket.

Her er noen illustrasjoner som viser prosjektet med og uten overbygg.

Artikkel i Budstikka angående vedtaket.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. april 2020 14:14
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen nye illustrasjoner av kvartalet med en ny arkitektur. Jeg foretrak den tidligere utformingen sett i illustrasjonen i forrige innlegg. Disse nye illustrassjonene har ikke blitt sendt inn til kommunen enda oog de har derfor ikke fått uttale seg om det nye designet.

Illustrasjonene ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mai 2020 12:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

LPO arkitekter har nå sendt inn en rammesøknad for Helgerudkvartalet.

Rammesøknaden kan sees på nettsiden til Bærum kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. mai 2020 18:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Budstikka har skrevet enda en liten artikkel om Helgerudkvartalet. Ifølge artikkelen forventer kommunen å levere sin tilbakemelding på rammesøknaden innen kort. Ifølge en annen artikkel i samme avis forventer utbygger (Andenæs eiendom) å starte riviningen av dagens Helgerudgård og Kreditkassebygg rett over nyttår. 

Første artikkel hadde en sammenligning mellom dagens situasjon og mulig ny situasjon som jeg synes var interessant.

Dagens situasjon:

Ny:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. juni 2020 18:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er litt informasjon om den planlagte beplantningen og det “grønne elementet” i prosjektet. Illustrasjonene er lånt fra Asplan Viak. 

Byggene vil ha felles takhager i sjette og fjortende etasje. Fellesarealene i sjette etasje blir beskrevet som et frodig landskap og vil ha oppholdsmuligheter for både større og mindre grupper. Utformingen av takhagene skal være inspirert av High Line-parken i New York. 

Utegulvet i prosjektet foreslås enten dekt med tredekker eller gjenvunnet fasadeplater fra den revne bygningsmassen. Under lekeplassene så er det tenkt brukt fallsand eller corkeen (korkbasert alternativ til gummiunderlag).

Skillet mellom basen med næringsarealer og boligetasjene markeres med en tilbaketrukket og beplantet femte etasje. Beplantningen vil være synlig fra bakken og det vil å være innslag av planter som henger nedover fasaden. 

I bygg A, som ligger ut mot Otto Sverdrups plass, vil det bli montert en grønn vegg ved inngangspartiet og vil gå over hele første etasjens høyde .Veggen vil og være synlig utendørs fra plassen. 

Illustrasjonene og informasjonen ble funnet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. september 2020 19:00
sliwek20 gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Behandlingen av rammesøknaden har tatt en god del lengre tid enn forventet, men kommunen har i hvert fall gitt sin foreløpige tilbakemelding på de innsendte dokumentene nå. 

De sier at forslaget om å bruke fibersement til noen av fasadene ikke svarer til kravene om holdbarhet og kvalitet i reguleringsbestemmelsene. De sa videre at de var positive til bruken av tegl på kvartalets base, men de mente at det samtidig hadde mistet den klare oppdelingen og spenstigheten fra det tidligere designet.

Kommunens tilbakemelding kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 5. januar 2021 13:15
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

En ny illustrasjon av Helgerudkvartalet fra en artikkel i Finansavisen. Illustrasjonen viser det gamle designet som kommunen ga en negatv tilbakemelding til, så det endelige bygget kan bli annerledes. 

Artikkel i Finansavisen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. januar 2021 10:52
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn del flere nye illustrasjoner. Ved nærmere ettersyn ser jeg nå at det rødlige bygget har fått en litt annen utforming med tegl både oppe og nede. Jeg kan imidlertid ikke se noen andre endringer.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. januar 2021 13:50
sliwek20 gitt lik
Side 1 / 2