Områdeutvikling | S...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Asker og Bærum Områdeutvikling | Sandvika nord

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av Sandvika Nord og kollektivknutepunktet rundt Sandvika stasjon i Bærum kommune. Området strekker seg fra Sandvika stasjon i sør mot Engervannet i øst, Engervannsveien i nord og Sandvikselva i vest. Blant annet så ønsker Viken å bygge sitt nye hovedkontor her. Kommunen er allerede i gang med å utarbeide et planprogram med foreslått byplangrep for området.

Det jobbes mot at planprogrammet for prosjektet skal fastsettes i løpet av andre halvår av 2020 og at den endelige reguleringsforslaget for Viken sitt hovedkontor skal bli sendt over til politiske behandling i løpet av andre halvår av 2021.

Saksgangen kan følges her i saksmappen på Bærum kommune sin nettside.

Sitat
Topic starter Publisert : 25. november 2019 21:36
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Viken ønsker å bygget sitt nye hovedkontor ved Leif Tronstads plass, på eiendom som ligger mellom Sandvika kollektivknutepunkt med busstasjonen og jernbanestasjonen, og Sandvikselva. Området er avsatt til blandet formål med mulighet for et høyhus med gesimshøyde og mønehøyde på inntil kote +45 kommunedelplan for Sandvika fra 2010. Det er dog satt en forutsetning om at det avholdes en arkitektkonkurranse for et eventuelt høyhus og at prosjektet holder en høy arkitektonisk standard. 

Det har nå pågått samtaler mellom Bærum kommune og Viken for å avklare eiendommens muligheter i forkant av oppstart av reguleringen. Kommunen har i tillegg sendt ut en anmodning om at fylkeskommunen starter opp prosessen for å avholde en arkitektkonkurranse snarest for å overholde ønsket fremdrift i prosjektet. 

Rådgivningsselskapet Rambøll har så langt håndtert samtalene med Bærum kommunen.

En skisse som viser snittet med jernbanestasjonen til venstre, mulig nytt hovedkontor i midten og Sandvikselva med Engervannsveien til høyre:

Saksmappen hvor du kan følge saksgangen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. februar 2020 23:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt presentert nye planer for utviklingen av Løkketangen 2-14 som Løkketangen senter ligger på i Sandvika i Bærum kommune. Senteret ble oppført i 1979 av Andenæsgruppen og erstattet det som tidligere var et eldre trehusmiljø. Eiendommen ble solgt videre til selskapet Oslo Areal i 2012 og det er de som nå står bak utviklingsforslag. De ønsker å erstatte dagens bygg med to nye høyhus, da dagens senter sies å være slitt og ha gått ut på dato. I tillegg ligger rundt en tredjedel av bygningsmassen innenfor områdene som Bane Nor vurderer å bruke til å utvide Sandvika stasjon med. 

Nybyggene utformes med en base på fire til seks etasjer, og med to tårn plassert over slik at bygningene vil bli på henholdsvis 18 og 11 etasjer hver. Mellom byggene er det planlagt en passasje som leder fra Elias Smiths vei og mot Sandvika stasjon. Byggene vil få et samlet areal på rundt 30.000 kvadratmeter. Til sammenlignet er dagens senter på rundt 10.000 kvadratmeter. Byggene er planlagt å inneholde en blanding av såkalte kunnskapsarbeidsplasser og ha utadvendt virksomhet i første og andre etasje.

Bærum kommune er allerede i gang med å utarbeide et planprogram for Sandvika Nord og kollektivknutepunktet rundt stasjonen, som inkluderer Løkketangen 2-14. Oslo Areal har sendt inn sine planer som et innspill i den pågående planprosessen. Planene er laget av Grape Architects. 

Jeg synes høydene er greie nok for området, men jeg synes de burde jobbe videre med arkitekturen som jeg synes fremstår som ganske kjedelig og kald på illustrasjonene. 

Artikkel i Budstikka angående planene.

Saksmappen hvor den pågående planprosessen kan sees. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. februar 2020 23:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

DNB næringseiendom og eiendomsdelen i Viken fylkeskommune har nå gått sammen om å sende inn et innspill av slik de ser for å utvikle eiendommene Leif Tronstads plass 1-6 og Leif Tronstads plass 7. Dette er kvartalene som ligger mellom bussterminalen ved Sandvika stasjon og elven. 

På Leif Tronstads plass 7 ser de for seg å bygge det nye hovedkontoret for Viken, i tråd hva som har blitt nevnt tidligere i tråden her. Skissen viser et bygg på 14 etasjer over elven og som går opp til kvote +51 meter. På eiendommen Leif Tronstads plass 1-6 foreslås det å oppføre et nytt kvartal bestående av fire frittstående bygg. Byggene er tenkt å inneholde en blanding av boliger og kontorer og med næringsarealer ut mot elvepromenaden og bussterminalen. Det foreslåtte nybygget har 16 etasjer på det høyeste mot jernbanen, noe som tilsvarer kvote +60 meter. 

Innspillet er utarbeidet av Lof arkitekter.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. februar 2020 11:40
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt sendt inn et ønske om å avholde oppstartsmøte for utviklingen av eiendommen Elias Smiths vei 10. Eiendommen ligger langs Sandvikselven og helt til vest i området som er dekket av områdeplanen som utarbeides for Sandvika Nord. Det står et eldre nærings-/kontorbygg på adressen i dag. 

Det innsendte prosjektet består av tre nye bygningsvolumer på henholdsvis femten, syv og fire etasjer. Det laveste volumet er lagt langs Sandvikselven, mens det syv-etasjers høye volumet er lagt ut mot jernbanen og skal skjerme eiendommen mot støy. Det høyeste volumet er plassert nord-vest på eiendommen, slik at det ligger ut mot Elias Smiths vei og Elias Smiths plass-utbyggingen

Prosjektet er planlagt med utadvendt virksomhet langs elvebredden og ved Elias Smiths plass. Øvrige arealer vil være avsatt til en blanding av kontorer og boliger. Det vil inneholde 120 nye boliger og gi plass til 50 nye arbeidsplasser. 

Prosjektet er tegnet av Meinich arkitekter og Enøk Consult er forslagsstiller.

Jeg er spesielt skeptisk til hvordan prosjektet fremstår fra Sandvikselven. Jeg mener første etasje burde ha en langt mer åpen utforming og jeg mener det generelt ser veldig billig og simpelt ut. 

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. oktober 2020 18:32
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt utarbeidet en mulighetsstudie med alternative konsepter for utviklingen av Sandvika Nord. Studien inneholder tre forskjellige alternativer og alle alternativene består av  høyhus med ca. samme høyde. Forskjellene går på utformingen og plasseringen av byggene innenfor området som ligger mellom dagens jernbanespor og Engervannsveien. . 

Alternativ A inneholder fire bygg plassert i to klynger. Hvert av byggene er utformet med en base på fire til fem etasjer og et høyere punkthus plassert over dette igjen. Mellom de to klyngene er det planlagt et nytt torg og byggene er planlagt å inneholde utadvendt virksomhet i den delen som vender ut mot torget. Torget vil samtidig gi en forbindelse mellom jernbanestasjonen, Engervannsveien og en eventuelt fremtidig nytt t-banestopp i Sandvika. Alternativet foreslår å plassere dagens bussterminal under bakken for å gjøre plass til et nytt spor på jernbanen.

Alternativ B er ganske likt forrige alternativ, men byggene er her fordelt på to kvartaler. Kvartalene er utformet med en base på fem etasjer og to høyere punkthus. Mellom kvartalene er det planlagt et torg, tilsvarende som i alternatv A. Bussterminalen i alternativ B er plassert inne i fjellet sør for dagens jerbanetrase.

Alternativ C består av en rekke med seks høyhus av varierende høyde som kan minne litt om Barcode-rekken i Oslo. Høyhusene er  plassert slik at de opprettholder siktlinjer mellom Løkkeåsen og jernbanestasjonen/Sandvika øst. Bussterminalen er i dette alternativet plassert i dagen og vil bli liggende delvis under det nye jerbanesporet.

Samtlige av alternativene inneholder en 15 meters forbudssone mot ny bebygelse lans Rønne elv. 

Jeg synes både alternativ A og alternativ B ser interessante ut og jeg liker godt ideen om å flytte bussterminalen inn i fjellet. Jeg skulle dog ønske at man hadde lagt bebyggelsen nærmere elven, ettersom jeg synes bygg nærme vann gir en ganske spesiell atmosfære som vi sjeldent ser her i Norge.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. november 2020 11:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planprogrammet med anbefaling for området er nå ferdig utarbeidet. Det anbefales at det høyhus-delen begrenses til kun Leif Tronstads plass 7 (Vikens nye hovedkontor), hvor det blir foreslått et høyhus på opp til 16 etasjer. 7

Leif Tronstads plas 1-6 anbefales utviklet med et nytt bykvartal på 5 til 8 etasjer, Løkketangen med et kvartal på 3 til 7 etasjer og det anbefales å bevare Elias Smiths vei 10 i størst mulig grad.

Planprogrammet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. mai 2021 12:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Asplan Viak og Longva Arkitekter har blitt utnevnt som vinnere i dékonkurransen for det nye hovedkontorert for Viken fylkeskommune. Deres bidrag var kalt "V for Viken".

Jeg synes ikke det var et veldig spennende forslag ...

Illustrasjonene ble funnet her på nettsiden til Viken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 22. juni 2021 14:38
Jorn
 Jorn
(@jorn)
Bruker Registered

Nei ganske lite spennende, kunne vel omtrent ikke blitt mer "kasse"-aktig.

SvarSitat
Publisert : 23. juni 2021 00:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg frykter også at treverket kan ende opp som langt brunere i virkeligheten, slik som vi har sett ved Drammen stasjon. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 23. juni 2021 10:28
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt sendt inn noen nye skisser med en ny andmodning om å avholde et oppstartsmøte for Elias Smiths vei 10. Høydene har nå blitt redusert til maksimum åtte etasjer og prosjektet er utformet som en U-formet blokk med langsiden mot elva. Prosjektet er tenkt å inneholde en blanding av kontorarealer og boliger, noe som vil gi rundt 80 leiligheter og plass til 50 arbeidsplasser. 

Meinich arkitekter er fortsatt ansvarlig arkitekt for prosjektet. 

Jeg synes volumene på bygget og plasseringen ser greit nok ut, men jeg synes arkitekturen og materialene gir et veldig billig preg. Jeg håpes det blir endret i løpet av planprosessen.

Saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. juli 2021 13:47
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen nye og oppdaterte illustrasjoner som har blitt sendt inn i plansaken for Viken sitt nye fylkeshus i Leif Tronstad plass 7.

7

Saksmappen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 12. januar 2022 21:59