Områdeutvikling | F...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Fjordbyen Områdeutvikling | Filipstad

Side 1 / 2
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den planlagte områdeutviklingen av Filipstad i Oslo sentrum. Dette er nabo-eiendommen til det allerde utbygde Tjuvholmen-området. Prosjektet er en del av den større og det mye omdiskuterte Fjordbyen-prosjektet. 

Områdeplanen ble oversendt til politisk behandling i 2013, men det har enda ikke kommet noe vedtak i saken. Det er lagt ut to alternativer til behandling: Alternativ 1 som viser ønsket utvikling fra Plan- og Bygningsetaten, og alternativ 2 som viser grunneieres ønsket utbygging. Alle illustrasjonene presentert i denne tråden er av alternativ 1. 

Sitat
Topic starter Publisert : 17. desember 2018 16:09
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen perspektiver som viser planene:

 

 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 17. desember 2018 16:11
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner som viser det foreslåttet nye veinettet med nye trikkebro til Skillebekk og med e-18 under lokk. Illustrasjonene er fra Statens Vegvesen.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 20. desember 2018 20:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Finansieringen av det planlagte lokket på e-18 har nå blitt sikret og man har blitt enige om at grunneierne skal betale til sammen 2,5 milliarder. 

Estate Nyheter sin artikkel om saken.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mai 2019 11:53
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det kan også være verdt å nevne at Einar Jarmund (arkitekt i firmaet Jarmund/Vigsnæs AS), Harald Martin Gjøvaag (arkitekt og utviklingssjef i Selvaag bolig) og Sverre Landmark (jurist og tidligere direktør i Aspelin Ramm) skrev nylig en kronikk i Facebookg-gruppa Byutviklere der de kritiserte planene for Filipstad-området slik de foreligger nå. 

Kronikken kan leses her.

Jeg synes de kommer med mye fornuftig. Jeg liker spesielt punkt 7 om at må skalere utbyggingsområdene ned til en skala som gjør det mulig å slippe til mindre utbygger og å i større grad skape variasjon. Jeg tror dette er mye av nøkkelen til skape attraktive, nye by-områder. Om man ser på et område som for eksempel Tjuvholmen, så er det nettopp variasjon og mindre skala på enkeltbyggene som kjennetegner det. Jeg mener det vil være katastrofe om man ender opp med noe monotont à la Sørenga her.

Når det er sagt så har denne utbyggingen tatt såpass lang tid nå at jeg har lyst til å se litt aktivitet her og jeg frykter at en omkamp vil bare drøye det enda mer. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mai 2019 13:45
Mikael
(@mikael)
Bruker Registered

Jeg er også enig i at planen for Filipstad ikke er spesielt god og at det burde vært kjørt en ny prosess som ga område en vesentlig bedre utnyttelse. En ting er hvor mye høy og tett bebyggelsen skal være, men planen legger jo i realiteten opp til en 50 % bymessig utvikling og 50 % veianlegg og terminalområde. Lokket burde i det minste vært forlenget til før Skillebekk slik at man kunne forlenget gatene og bebyggelsen der ned til fjorden på sikt. Det burde også være mulig økonomisk forsvarlig.

SvarSitat
Publisert : 15. mai 2019 17:37
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten skriver i dag at byrådet i Oslo har nå presentert sine planer for Filipstad. Jeg har ikke greid å finne disse planene noen andre steder, men ifølge Aftenposten så går nå byrådet inn for å bygge mer og tettere enn tidligere. De ønsker å øke antall boliger fra 2800 til 3300 samt tillate bygg på opp mot 16 etasjer. 

Jeg håper det betyr at vi kanskjet endelig vil få se litt aktivitet her. 

Aftenposten sin artikel om byrådets planer.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 16. august 2019 22:16
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettavisen hadde i går en artikkel om planene for utbyggingen av Filipstad. Artikkelen i seg selv er kanskje ikke så interessant og den fokuserer primært på hvor dyre boligene i den nye bydelen vil bli, men vedlagt i artikkelen ligger det en video med planer som jeg ikke har sett tidligere. Jeg antar at dette er de reviderte planene som ble nevnt i forrige innlegg. Jeg har prøvd å se i saksmappen for Filipstad og på kommunens side for utbyggingen,, men jeg har ikke greid å finne noe mer informasjon om disse nye planene. 

Videoen kan sees her.

Jeg synes i utgangspunktet at planene ser gode ut, men det er et par ting jeg misliker. Det er litt vanskelig å se fra vinkelen som skissene er fra, men det kan se ut som om allmenningen som ledet fra Villa Filipstad i Munkedamsveien 62 og til fjorden i tidligere planene, har nå blitt fjernet. I tillegg synes jeg det virker som om planene har en dårligere overgang til den øvrige byen i krysset der Munkedamsveien møter Huitfeldts gate og Filipstadveien. 

Ellers håper jeg man er flink til å få til varierte fasader av høy kvalitet slik som f.eks. På Tjuvholmen.

Ifølge artikkelen så tror byutviklingskomiteen at områdereguleringen muligens kan bli endelige vedtatt i perioden rundt februar og mars neste år. Grunneier Oslo Havn har som ambisjon å starte byggingen innen tre år fra nå. 

Her er noen “screenshots” fra videoen:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. november 2019 13:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det vil på Torsdag (den 28. november) bli arrangert en konferanse kalt Hva skjer på Filipstad som skal presentere planene for den videre utviklingen av området. Den vil bli holdt i Sentralen i Kvadraturen og byrådsleder Raymond Johansen vil være der for å åpne konferansen. Konferansen blir arrangert som et samarbeid mellom Bane Nor eiendom og Estate media. 

Her kan du lese litt mer om arrangementet.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. november 2019 18:14
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Nettstedet Estate Nyheter har i dag skrevet en artikkel/notis angående grunneierbidraget i forbindelse ved utviklingen av Filipstad. Ifølge dem så representerer den tidligere nevnte summen på 2,5 milliarder, hele 6900 kroner per utbygget kvadratmeter med bruksareal. De skriver videre at avtalen om grunneierbidraget er knyttet til byrådets alternativ for utbyggingen av området, hvor utnyttelsen har blitt økt fra 450 000 kvadratmeter til 462 000 kvadratmeter. Velges det et annet alternativ så må grunneierbidragene også reforhandles. 

De to største grunneierne er Oslo Havn og Bane NOR Eiendom. Det har tidligere blitt nevnt at områdeplanen forventes å bli behandlet politisk i løpet av våren i år.

Estate Nyheter sin artikkel/notis.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. januar 2020 18:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Aftenposten skriver i dag at flere arkitekter med MAD i spissen ønsker en omkamp om planene for utbyggingen av Filipstad. De mener dagens forslag til reguleringsplan for området er utdatert og lite byvennlig. 

MAD har på bakgrunn av det utarbeidet noen skisser som viser dems foretrukne plangrep. Planene inneholder muligheter for opp til 3300 boliger, en blanding av handels- og kontorarealer, hotell- og kongressbygg, skole og barnehager, et mulig nytt konserthus, et større parkareal, en terminal for ferger og en trikkelinje. 

Den største forskjellen fra dagens planer ser ut til å være at bebyggelsen er trukket helt ut mot fjorden og at det legges opp til å etablere kanaler mellom de nye bykvartalene. 

Jeg synes skissene ser utrolig fine og urbane ut og jeg hadde syntes det hadde vært topp om endte opp med å bygge noe sånt som det der. Jeg liker spesielt idéen med kanalene, da jeg synes nærhet til vann alltid gir en viss magisk kvalitet til et område.

Aftenposten sin artikkel hvor skissene blir presentert.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 11. februar 2020 14:18
E_Oslo gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt kommet til enighet mellom byrådspartiene og Venstre om utbyggingen av Filipstad, noe som betyr at det er et flertall for planene i Oslo bystyre. Avtalen det nå har kommet til enighet om betyr at:

  • Cruisepiren tas ut av planen og det vil bli gjennomført utredning som ser på havnestrukturen for ferger i byen i sin helhet.
  • Størrelsen på grøntarealene økes og det settes av mer arealer til idretts- og fritidsaktiviteter. 
  • Området rundt Kongen Marina skal åpnes for publikum og det skal tilrettelegge for byliv. 
  • Det skal jobbes for å begrense privatbilisme i størst mulig grad ved den videre utformingen av Filipstad allé langs Ring 1. 
  • Det skal legges til rette for rimeligere boliger som skal sikre en variert befolkningssammensetning.'

Områdereguleringen skal etter planen bli behandlet av bystyret før sommeren.

Artikkel på nettstedet Bygg.no.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juni 2020 10:39
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Som nevnt over så er det planlagt å åpne området rundt Kongen Marina for publikum og å tilrette det for byliv. I forbindelse med den pågående prosessen for reguleringen av FIlipstad, så har det blitt sendt inn en mulighetsstudie av hvordan man ser for seg oppnå dette. Kongens Marina langs Havnepromenaden ved Frognerkilen, rett vest for Filipstad. Store deler av området brukes til parkering i dag.. I tillegg krysses det av hovedsykkelveien langs E18 og det ligger en kro her. 

I mulighetsstudien har man lagt til grunn to tidsperspektiver for utviklingen av området: Et kort perspektiv på 5 til 10 år, og et lengre perspektiv på 10 til 30 år. 

I korttidsperspektivet så blir det anbefalt å gjøre om enkelte av parkeringsplassen lengst øst til et nytt “shared space”-område, det blir anbefalt å anlegge en 20 meter bred kaipromenade med sitteplasser langs vannet og å plante avskjermende doble trerekker mot E-18. I tillegg foreslås det å se på mulighetene for å etablere en bedre gangforbindelse til Tinkern.

I langtidsperspektivet så blir det anbefalt å legge samtlige av de ordinære parkeringsplassene (altså foruten om handikapplasser) under terrenget og deretter etablere et nytt parkområde hvor parkeringsplassene tidligere var. Parken er foreslått å inneholde forskjellige treningsmuligheter som volleyballbane og et parkour-område. I tillegg foreslås det å anlegge et nytt sjøbad ved moloen mot Filipstad.

Mulighetsstudien ble funnet her i saksmappen for reguleringen av Filipstad-området.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 7. juni 2020 13:27
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret vedtok områdereguleringen for Filipstad samt tilhørende infrastruktur som lokk over E18 og Fjordbytrikken på møtet som ble avholdt den 24. juni. Det betyr at en sak som har vært til politisk behandling i 7 år nå endelig er avsluttet. 

Som nevnt tidligere så ble det besluttet å ta ut cruisepiren av planen.

Dokumtene fra møtet finnes her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. juli 2020 21:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er et kart som viser den godkjentet områdeplanen for Filipstad sammen med resten av Fjorbyen og sentrum for øvrig. Selv om jeg foretrakk Mad sine skisser, så vil jeg likevel si at jeg synes planen passer ganske godt inn i Oslo bystruktur. Jeg bare håper at man etterhvert utvikler cruise-området til enda en ny bydel. 

I tillegg skulle jeg ønske at Grønlikaia og siste delene av Bispevika var tegnet inn på kartet og.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. oktober 2020 21:19
sliwek20 gitt lik
Side 1 / 2