Hovinbyen | Områdeu...
 
Varsler

Hovinbyen | Områdeutvikling | Ensjøbyen  

Page 2 / 3
  RSS
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et bilde tatt av meg fra Nesodden som viser høyhuset i prosjektet Ensjø torg under oppføring samt Kampen og Østre Aker kirke. 

SvarSitat
Publisert : 13. mai 2019 18:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Jeg har tatt enda et par til bilder av høyhuset på Ensjø torg. Denne gang tok jeg dem fra Valhallveien på Ekeberg. Jeg er litt overrasket over hvor mye høyere dette høyhuset fremstår sammenlignet med omgivelsene. 

SvarSitat
Publisert : 19. mai 2019 14:05
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Annonseringen for leiligheter i det nye kvartalet i Skedsmogata 24 ved Tyngdepunktet på Ensjø har nå startet og i den forbindelse har det blitt publisert en rekke nye illustrasjoner. Som nevnt har dette prosjektet blitt gitt navnet Tigergården. Bygget er tegnet av Code og blir utviklet av Skanska Norge. 

Jeg er veldig usikker på hvordan det fasadematerialet kommer til å bli. I trodde det skulle bli kledd med tre ut i fra illustrasjonene i rammesøknadden, men her ser det mer ut som gylden bølgeblikk. 

Finn-annonsen som illustrasjonene er lånt fra.

SvarSitat
Publisert : 22. mai 2019 19:37
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Forslaget for detaljregulering av eiendommen  Gladengveien 12-14 på Ensjø. 

Forslaget legger til rette for å oppføre 134 nye boenheter, en 6-avdelingers stor barnehage og næringsarealer ut mot Gladengveien. Bebyggelsen er tegnet som én helhetlige fasaderekke mot Gladengveien som kun er brutt opp av den planlagte tverrforbindelsen mellom gaten og Tiedemannsparken. Mot Tiedemannsparken og felt G er det planlagt rekkehusbebyggelse.  

Planforslaget er uttarbeidet av Arcasa arkitekter på vegne av forslagstiller Ferd Eiendom. Det har nå blitt oversendt til politisk behandling.

Jeg synes dette prosjektet er ser greit nok ut. Jeg liker den høye og åpne førsteetasjen og jeg liker godt at det har blitt gjort litt for å få til vertikal inndeling av fasadene til blokkene. Jeg mener det sånn sett reprenterer en stor forbedring fra de tidligere prosjektetene vi har sett langs Gladengveien. Ideelt sett skulle jeg gjerne sett at det ble gjort enda mer for å differensiere de individuelle fasadene fra hverandre med for eksempel bruk av forskjellige takformer og lignende og jeg skulle gjerne sett at bygningmassen var planlagt som skikkelig karréblokk.

Barnehagen:

Fasadene mot Gladengveien:

Saksmappen til prosjektet.

Eiendommen i dag.

SvarSitat
Publisert : 25. juni 2019 15:54
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er det oppdaterte planforslaget for detaljreguleringen av Ensjøveien 3 og 5.

Forslaget legger til rette for oppføringen av 158 boliger fordelt på én sammenhengende blokk langs Ensjøveien og fire punkthus. Det er planalgt næringsarealer i første etasje ut mot Ensjøveien samt ut mot et torg som er tenkt etablert i den nordvestlige enden av planområdet. Høydene har blitt redusert etter offentlig ettersyn og byggene er nå planlagt med 5 fulle etasjer og  med en innetrukket 6. etasje. Byggegrensene har og blitt lagt i flukt med Ensjøveien i tråd med Plan- og bygningsetaten sne anbefalinger etter offentlig ettersyn. Til tross for  det har  ikke forslagstiller og PBE greid å komme fullstending til enighet om plangrepet og to alternativer blir derfor fremmet til politisk behandling: Forslagstiller sitt alternativ som er illustrert her og PBE sitt alternativ som avsluttes med en branngavl mot naboeiendommen Ensjøveien 7, har krav om minst ett portrom og har begrensinger på at balkonger må utgjøre maksimum av hver fasade.

Planforslaget er uttarbeidet av Arcasa arkitekter. Utbygger er Ferd gjennom datterselskapet Ensjøveien 3-5 AS. Endelig planforslag har nå blitt sendt og det avventer nå å bli sendt videre til politisk behandling.

Jeg synes det reviderte forslaget ser langt bedre ut enn slik planene fremstod tidligere, men jeg foretrekker likevel at PBE sitt alternative forslagg med branngavl mot naboeiendommen og med begrensinger på bruken av balkonger.

Saksmappen til prosjektet.

Slik eiendommene Ensjøveien 3 og 5 fremstår i dag.

SvarSitat
Publisert : 1. juli 2019 15:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt levert inn søknad om rammetillatelse for å føre opp to frittstående boligblokker Ensjøveien 34. Blokkene vil inneholde 82 leiligheter fordelt på fem etasjer. Prosjektet blir utviklet av Neptune properties og det har blitt gitt navnet Ensjølyst. Der er arkitektkontoret Arcasa arkitekter som har tegnet byggene. Forventent salgsstart er satt til månedsskiftet september/oktober 2019.

Slik som det ofte er tilfellet på Ensjø, så synes jeg det dessverre ikke virker ut som om man har lagt stor vekt på det visuelle ved utformingen av byggene.

Prosjektets hjemmeside.

Slik adressen fremstår før utbygging.

SvarSitat
Publisert : 11. juli 2019 23:04
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Bystyret vedtok den 12. juni reguleingsforslaget for Malerhaugveien 25 på Ensjø. Bakgrunnen for forslaget er at tiltakshaver ønsker å øke utnyttelsen og ønsker en annen plassering på bebyggelsen sammenlignet med hva reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt for eiendommen i 2015 tillater. Planforslaget inneholdt to alternativer: Alternativ 1 som var forslagsstillers foretrukne alternativ, og alternativ 2 som ble uttarbeidet av plan- og bygningsetaten. 

Plangrepet i alternativ 1 var utformet som et delvis lukket kvartal. Høydene var 5 etasjer og med hvert hjørne market med punkter på 7 etasjer. Det var tenkt at plangrepet skulle gi om lag 300 boliger, 80 mer enn reguleringen fra 2015 åpnet for. PBEs alternativ 2 var utformet som et helthetlig lukket kvartal og med generelle høyder på 5 etasjer med unntak av hjørnet mellom Grønvoll allé og Malerhaugveien, som ble market av et forhøyet parti på 6 etasjer. Alternativet sikrer og utadvendt virksomhet på bakeplan på dette hjørnet. Bystyret gikk inn for alternativ 2 uttarbeidet av PBE.

Det stilles videre krav i de vedtatte bestemmelsene at fasader lengre enn 40m skal deles opp slik av den visuelt fremstår som flere individuelle bygg plassert ved siden av hverandre. Materialene skal være varierte og ha høy kvalitet. 

Jeg synes dette ser veldig bra ut. Tar jeg ikke helt feil, så er dette første fullstendige lukkede kvartalet som har blitt vedtatt på Ensjø. Jeg liker godt at man og krever variasjon i fasadene. Det er slik hele Ensjø-området skulle ha vært utviklet. 

Til sammenligning, slik var plangrepet i reguleringsplanen fra 2015:

Kunngjøringsannonsen på Oslo kommune sine nettsider med tilhørende dokumenter.

Slik området fremstår i dag.

Dette innlegget har blitt redigert for 5 månedersiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 6. august 2019 13:57
Mikael likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Fasaden på høyhuset ved Ensjø Torg, i hvert fall på den delen ut mot Rolf Hofmoes gate, har nå blitt avduket. Dette bildet er tatt fra Instagram-kontoen til 4b arkitekter, arkitektkontoret som har tegnet bygget.

Jeg synes at fasaden endte opp overraskende kjip og billig. Jeg skulle ønske man hadde lagt litt mer vekt på arkitekturen på et bygg som blir såpass fremtredende i bybildet. 

4b arkitetekter sin offisielle Instagram-konto som bildet er lånt fra.

Dette innlegget har blitt redigert for 6 månedersiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 23. august 2019 12:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har blitt startet å avertere for leiligheter i boligprosjektet i Gladengveien 3, 5 og 7 som ble presentert på forrige side. Prosjektet har nå 206 leiligheter og blir markedsført under navnet Locus Ensjø. Salgsstart er satt til nå i høst. I forbindelse med salgsstart har det og blitt laget et perspektiv som viser prosjektet sett fra Gladengveien.

Finn-annonsen som illustrasjonen er lånt fra.

SvarSitat
Publisert : 4. september 2019 18:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere illustrasjoner av prosjektet Locus Ensjø som og ble presentert i forrige innlegg. Illustrasjonene viser i prosjektet fra noen nye vinkler og er tatt fra en annonse på Finn.

Prosjekter har adresse Gladengveien 3, 5 og 7 og vil utgjøre siste havldel av Ellipseplassen midt i Gladengveien. Bygget er som nevnt tegnet av HRTB arkitekter og vil inneholde 206 leiligheter.

Her kan vi og se Ensjø Torg-prosjektet fra en litt annen vinkel.

Kilden til illustrasjonene.

Dette innlegget har blitt redigert for 4 månedersiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 18. oktober 2019 22:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Opparbeidelsen av det nye Ensjø Torg ved tyngdepunktet og Ensjø t-banestasjon har nå blitt ferdigstilt. Torget dekker et areal på 2200 m2 hvorav og ca 600 m2 av disse er avsatt til et vannspeil. Arbeidene ble utført av Braathen Landskapsentreprenør AS. Prislappen for torget var 21 millioner kroner. 

Bildene er lånt fra bloggen Ensjø Aktuell Informasjon.

Jeg synes det endelige resultatet ble veldig bra. Det eneste jeg skulle ønske var at fortausarealene ble opparbeidet med tilsvaren heller av stein. Jeg liker ikke at det er såpass mange asfalterte flater rundt omkring i Ensjøbyen.

Ensjø - Aktuell informasjon sitt blogginnlegg om torget, hvor du og finner flerer bilder.

Området før opparbeidelsen til et torg.

SvarSitat
Publisert : 19. oktober 2019 20:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det er nå et ønske om å utvikle eiendommen som dekker adressene Gladengveien 1 og Ensjøveien 14 på ved tyngdepunktet i Ensjøbyen. Eiendommen ligger på hjørnet der Ensjøveien og Gladengveien møtes og er naboen til prosjektet i Gladengveien 3, 5 og 7. Eiendommen er i dag bebygget med noen næringsbygg fra etterkrigsperioden. 

Planinitiativet viser et nytt kvartal på 8 etasjer. Kvartalet er i hovedsak tenkt å inneholde boliger, men med høy første etasje tilrettelagt for utadvendt virksomhet. Eiendom er utsatt for støy og det er derfor foreslått å legge til rette for vinterhager i fasadene ut mot Ensjø Torg som et avbøtende tiltak. De vedlagte skissene er ellers svært lite detaljerte, men det vises blant annet til @55.9444447,-3.1876796,3a,73.5y,21.74h,102.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCNqLewBGpvS0WZoTN1HVQQ!2e0!7i13312!8i6656" target="true">George square i Edinburgh og Tjuvholmen alle 2 som mulig inspirasjon til utformingen av hjørnet på kvartalet. 

Det har nå blitt bestilt oppstartsmøte med kommunen for å starte opp reguleringen. Det ar arkitektkontoret HRTB som er ansvarlig søker.

Saksmappen hos plan- og bygningsetaten.

Eiendommen i dag.

SvarSitat
Publisert : 6. november 2019 19:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det tidligere presenterte boligprosjektet i Malerhaugveien 19-23 bled godkjent av bystyret den 3. November. Prosjektet består av 128 boliger og har blitt gitt navnet Konsløkken. Det er tegnet av Dyrvik arkitekter og selskapet Urbanium er utbyggeren bak bygget.  

Prosjektet har nå fått sin egen nettside, der det og blir opplyst om at salget av leilighetene vil starte snart. Ifølge bloggen Ensjø aktuell informasjon så er rivningsarbeidene allerede i gang på eiendommen.

Bildene er lånt fra bloggen Ensjø - aktuell informasjon.

En illustrasjon av prosjektet:

Prosjektets hjemmeside.

Malerhaugveien 19-23 på streetview.

Dette innlegget har blitt redigert for 3 månedersiden av Fredrik
SvarSitat
Publisert : 24. november 2019 21:51
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en oversiktsillustrasjon som viser alle prosjektene som nå har blitt presentert for Tyngdepunktet på Ensjø. Vi ser Ensjø Torg, Tigergården i Skedsmogata 24 og reguleringsforslaget for utbyggingen av Skedsmogata 25

Jeg synes at området dessverre fremstår som svært rotete og lite urbant.

Illustrasjonen ble funnet på hjemmesiden til Tigergården-prosjektet.

SvarSitat
Publisert : 28. november 2019 12:42
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen bilder av det nå ferdigstilte prosjektet Ensjøhøyden i Malerhaugveien 32 i Oslo. Ensjøhøyden består av tre boligblokker på 6 og 7 etasjer, og inneholder til sammen 133 leiligheter. Blokkene er dandert slik at de danner et skjermet gårdsrom mot Malerhaugveien. 

Ensjøhøyden er tegnet av Arcasa arkitekter. Utbyggeren vak prosjektet var Neptune Properties.

Forumtråden dedikert til prosjektet.

Malerhaugveien 32 under utbygging.

SvarSitat
Publisert : 9. desember 2019 15:03
Page 2 / 3