Områdeutvikling | N...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Områdeutvikling | Nydalen

Side 1 / 4
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den pågående områdeutviklingen av Nydalen i bydel Nordre Aker i Oslo nord. Mye av området har allerede blitt uviktlet, men det gjenstår fortsatt en god del prosjekter. 

Sitat
Topic starter Publisert : 28. november 2018 20:12
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner fra MAD arkitekters vinnerutkast for utviklingen av Nydalen-området.

https://www.mad.no/projects/nydalen/

 

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. november 2018 23:41
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Leilighetsprosjektet Sandakerveien 113-119. Prosjektet er også kjent under navnet Nydalen Park. Cobe er arkitektene bak prosjektet og Avantor er utvikleren.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 29. november 2018 15:38
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et stort boligprosjekt i Sandakerveien 121. Dette er rett over gata for prosjektet i forrige post. Prosjektet er også kjent under navnet Papirkvartalene. Det er planlgt bygget på tomtent til det gamle trykkeriet til Schibsted. Reiulf Ramstad Arkitekter er arkitektene bak prosjektet og OBOS nye hjem er utvikler. 

Jeg skulle ønske de hadde lagt mer vekt på bedre integrasjon med omkringliggende gatenettet og at prosjektet hadde en mer tradisjonell kvartalstruktur. 

Saksmappen i saksinnsyn på nettsiden til plan- og bygningsetaten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 1. desember 2018 00:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Gullhaug Torg 2a "høyhus" på 16 etasjer ved Gullhaug torg. Bygget er tenkt å inneholde en kombinasjon av kontorer og boliger. Snøhetta har tegnet bygget og Avantor er utvikler. Tomten er tidligere blitt godkjent for et 24 etasjers høyt bygg tegnet av Kristin Jarmund, men det prosjektet ble aldri noe av grunnet at det visstnok var lite økonomi i det. Tårnet er tenkt å bli et Futurebuilt-forbildeprosjekt.

 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. desember 2018 19:01
Mikael gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for å utbygge eiendommen Vitaminveien 6 med et nytt boligprosjekt med næring i første etasje. Tomten ligger egentlig på store og er derfor utenfor områdeplanen for Nydalen, men det er såpass nært at jeg synes det er mest naturlig å publisere det i denne tråden. Prosjektet er tegnet av Hille Melbye arkitekter og blir utviklet av Thon Storo. Planforslaget skal nå bli sendt over til politisk behandling.

Prosjektets saksmappen hos Oslo kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 8. februar 2019 23:19
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt forhåndskonferanse for oppføring av et nytt næringsbygg på eiendommen Gullhaug torg 5. Denne adressen er i dag en parkeringsplass. Bygget er tegnet av Arcasa arkitekter og tiltakshaver er Avantor (i likhet med de fleste prosjekter i Nydalen).

Saksmappen hos pbe med dokumentene til forhåndskonferansen.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 13. februar 2019 15:00
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen illustrasjoner av prosjektet Nydalsveien 32 B som nå er snart klart til å bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det er tegnet av Saaha arkitekter og er basert på et vinnerutkast kalt I Love Nydalen fra 2016. Prosjektet er tenkt å bli utviklet til et såkalt Futurebuilt forbilderprosjekt og Avantor er utvikleren bak det. Prosjektet er tenkt å innneholde tre boligtårn som vil bli 13 etasjer på det høyeste det er tenkt bygget over den gamle redskapsfabrikken til Christiania spikerverk fra 1877. 

Jeg synes det ser ut som et veldig spennende prosjekt. Jeg bare håper at tårnene ikke vil fremstå som for butte. Vinnerutkastet hadde opprinnelig høyder på opp mot 16 etasjer og føler det sannsynligvis hadde sett slankere og mer elegant ut. 

I saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. februar 2019 18:25
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Et prosjekt med tre nye blokker med studentboliger i Ved Gjerdrums vei 10. Det har blitt søkt om rammetillatelse. Byggene er tegnet av Arcasa arkitekter og blir utviklet av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO).

Dette må være blant de tristeste prosjektene i byen nå. Det ser ikke ut som om det er lagt en eneste tanke til estetikken til byggene og  planleggingen ser ut som noe ut fra 70-tallet. Det minner faktisk om Enerhaugblokkene. 

Saksgangen kan følges her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 24. februar 2019 16:06
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt bestilt oppstartsmøte for å utvikle nye studentboliger i Maridalsveien 299. Prosjektet blir utviklet av Solon eiendom med In By som arkitekter.

Det har blitt levert inn en skisse av hvordan området er tenkt utviklet. Bebyggelsesstrukturen er ikke så veldig spennende, men jeg likere veldig godt hvordan prosjektet foreslår å binde sammen Nydalen og Maridalsveien med hjelp av ny trap som en forlengelse av gateløpet.

Prosjektets saksmappe.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 25. februar 2019 17:23
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt levert inn søknad om rammetillatelse for oppføring av høyhus-prosjektet på Gullhaug Torg som ble presentert tidligere i tråden her. Jeg er litt usikker på om dette betyr at reguleringsplanen har nå blitt godkjent av Oslo kommune eller om den vil behandlet videre parallelt med rammesøknaden. Bygget er tegnet av Snøhetta.

Jeg synes det virker som et spennende prosjekt.

Dokumentene ble funnet her i saksinnsyn.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. mars 2019 13:30
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en ny perspektiv-illustrasjon fra høyhuset på adressen Gullhaug Torg 2a. Prosjektet avventer fortsatt endelig godkjenning av kommunen. Bygget er som nevnt tegnet av Snøhetta og blir utviklet av Avantor. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. juni 2019 12:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er noen flere og oppdaterte illustrasjoner av planforslaget for detaljreguleringen av Sandakerveien 113-119. Prosjektet blir nå kalt Nydalen Park.

Eiendommen er tenkt bygget ut med i alt 45 000 m2 BRA hvorav minimum 30 000 m2 skal være avsatt til boliger. Plangrepet baserer seg på to frittstående kvartaler som er plassert på hver sin side av kulverten og sikringssonen for t-baneringen. Høydene vil være 12 etasjer på det høyeste ved hjørnet mot Vitaminveien 11, for å deretter trappe seg ned til 6 etasjer mot Sandakerveien. Skisseprosjektet for den foreslåtte utbyggingen er tegnet av danske Cobe mens Cowi håndterer saksgangen ovenfor kommunen. Forslagsstiller er Avantor. 

Det har vært mye snakk om forgråing av Norske byer og hvordan man skal forkjempe dette i det siste, men det kan virke som om det er noe som man ikke har tatt hensyn til her for det er sjeldent jeg ser noe så grått. Nå skal det sies at det ikke legges noen begrensinger på fargebruken i de foreslåtte reguleringsbestemmelsene, så det er lov å håpe at prosjektet blir mer fargerikt før det eventuelt blir søkt om rammetillatelse etter endt regulering. 

Saksmappen på Oslo kommune sine nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 18. juni 2019 23:15
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Etter endt forhåndskonferanse, har det nå blitt søkt om rammetillatelse for det nye næringsbygget på adressen Gullhaug torg 5. Prosjektet inkluderer og opparbeidelsen av en park på andre siden av gaten for nybygget. Prosjektet er fortsatt tegnet av Arcasa arkitekter på vegne av Avantor som utbygger.

Jeg er ganske skuffet over prosjektet slik det blir presentert her. Jeg synes fasaden ser grå, lukket og trist ut og jeg mener nybygget forholder seg til byrommet (spesielt i svingen ut mot parken) på en overraskende dårlig måte. Jeg hadde forventet mer her.

Saksmappen med søknadden om rammetillatelse.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 6. juli 2019 13:44
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Storebrand har nå blitt bestilt et oppstartsmøte hos plan- og bygningsetaten for å utvikle eiendommene i Nydalsveien 36 til 38. Adressene utgjør til sammen et helt kvartal som har fasade ut mot BI og den østre nedgangen til Nydalen t-banestasjon i den ene enden og ut mot Gullhaug torg i den andre enden.

De skriver at ambisjonene bak prosjektet er å skape et forbildeprosjekt for bærekraftig utvikling. Dette skal åpnås gjennom stor grad av ombruk av dagen bygg der mulig og gjenbruk av bygningsmaterialer. Bygningen i Nydalsveien 36 foreslås utvidet med en ny fløy som vender ut mot Gullhaug torg slik at bygget tilsammen danner ett lukket kvartal som bedre definerer torget. Den nybygde fløyen vil ha aktive fasader mot Gullhaug torg og vil ha tlsvarende høyde- og bredde-dimensjoner som torgbygget som grenser ut mot samme plass. 

Ifølge tiltakshaver så er dagens bygning i Nydalsveien 38 uegnet til å gjennomgå en tilsvarende transformasjon. Isteden ønskes det å erstatte bygget med to tårn (det høyeste på 42 meter eller 12 etasjer) som er bundet sammen av en lavere l-formet bygningskropp. Et av målene med nybygget er å skape et bedre og mer definert byrom med aktive fasader rundt t-baneoppgangen ved BI. 

Prosjektet er tegnet av det Oslo-baserte arkitektkontoret MAD arkitekter. 

Prosjektets saksmappe på kommunens sine nettsider.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 14. august 2019 10:30
Mikael gitt lik
Side 1 / 4