Områdeutvikling | P...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Oslo Områdeutvikling | Prosjekt Marienlyst

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd dedikert til den fremtidige utbyggingen av området NRK holder til på på Marienlyst. Området er på ca.100 daa og ligger omtrent 600-700 meter unna kollektivknutepunktet på Majorstuen.

Bakgrunnen for prosjektet er at NRK anser lokalene de har i dag som dårlig egnet for deres behov, og de ønsker derfor å flytte hovedkontoret til en ny lokasjon i Oslo-området. Det er enda ikke besluttet hvor det nye hovedkontoret vil bli bygget, men planen er at flyttingen skal bli finansiert gjennom salget av eiendommen på Marienlyst. Intensjonen er at kjøperen skal stå for selve utbyggingen av området. 

Eiendommen er i dag bebygget Kringkastingshuset og Fjernsynshuset. Kringkastingshuset ble oppført i perioden mellom 1938 og 1945 og ble tegnet av arkitekten Nils Holter. Bygget ble fredet av Riksantikvaren i 2018. Fjernsynshuset er nyere og ble ferdigstilt i 1969 etter tegninger av Nils Holter i samarbeid med Jan Bauck. Bygget står i dag på Byantikvaren sin Gule Liste.

Det ble avholdt et parallelloppdrag på høsten i 2017. Fem team bestående av 4B og Inby, Niels Torp, HRTB og Code, Powerhouse, Rodeo Rebuilding, Transborder leverte hver sin mulighetsstudie som belyste potensialet til eiendommen. Det har deretter blitt utarbeidet et planprogram for området i dialog med Oslo kommune ved plan- og bygningsetaten. 

Planprogramet inneholder to alternativer: 

  • Planalternativ 1 er alternativet med mest boliger og har en boligandel på intill 65%. Grunnet krav til lysforhold og utenomhusarealer for boligene, er det og alternativet med lavest utnyttelse på  ca. 270 %. Alternativet legger opp til det som blir beskrevet som en porøs karréstruktur med tårnoppbygg.I klartekst betyr det lukkede kvartaler mot de planlagte bygatene innenfor planområdet, men med en mer åpen struktur mot parkdragene i områdets ytterkanter. 
  • Planaltarnativ 2 har en mindre andel boliger med kun inntil 20%. Den lavere boligandelen muliggjør en høyere utnyttelse, og alternative har en foreslått utnyttelse på ca. 295%. Alternativet har en mer lukket kvartalsstruktur.

Civitas ble engasjert av NRK som fagkynding for utarbeidelsen av planprogramet. Illustrasjonene presentert her ble laget av A-lab. 

Planprogramet ble fastsatt av kommunen i juli i år. Det jobbes deretter mot at et endelig planforslag kan bli vedtatt av bystyret i løpet av høsten i 2021.

NRK sin side for planene.

Saksmappen på Oslo kommune sin nettside som inneholder det nå fastsatte planprogramet.

Sitat
Topic starter Publisert : 14. oktober 2019 16:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Obos skriver nå i en pressemelding at de har gått sammen med det svenske eiendomsselskapet Balder og Oslo Pensjonsforsikring inn i kampen om NRK-eiendommen. 

Fra før av har selskapene Ferd, Møller Eiendom og AB Invest, AF Eiendom og Carucel Eiendom, og Selvaag Eiendom indikert at de ønsker å overta eiendommen. Det er antatt at den endelige salgssummen vil legge på et sted mellom 3 og 4 milliarder norske kroner. 

Obos sin pressemelding kan leses i sin helhet her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 3. november 2019 21:45
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Det har nå blitt avgjort av NRK vil selge eiendommen til eiendomsinvesteringsselskapet Ferd. Avtalen som nå har blitt inngått sikrer NRK en salgspris på minst 3,75 milliarder for området. 

Ferd presenterte sin visjon for utviklingen av Marienlyst i fjor. Visjonen var tegnet av det norske arkitektkontoret Snøhetta og ble kalt for Lyst. De hadde som visjon å blant annet utvikle det gamle Kringkastingshuset til en møteplass for bydelen og en ny samlingsplass for innovasjon- og gründervirksomhet. De foreslo å oppføre et nytt bygg, Lysthuset, mellom den fredete bygningsmassen, som skulle fungere som en ny storstue for området. De foreslo videre å bygge om taket på Kringkastingshuset med helt nytt volum optimalisert for solenergi.

Noen skisser fra Ferd sin visjon for Marienlyst-området:

Artikkel om salget i Aftenposten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. februar 2020 12:50
JohnK og sliwek20 likte
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Generalforsamlingen i NRK har nå gitt sinn endelige godkjendelse av salget av eiendommen til Ferd. 

Bygg.no om nyheten.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 15. mai 2020 13:46
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ferd har nå sendt inn noen dokumenter i forkant av første dialogmøte om eiendommen med pbe. Det er enda tidlig i planfasen så det er ikke utarbeidet noen spennende illustrasjoner enda, men vi kan i hvert fall lese at Ferd ser for seg å utvikle området med et 167 200 kvadratmeter, noe som vil tilsvare en utnyttelse på 270%. 36 000 av kvadratmeterne er tenkt i det tidligere Kringkastingshuset og 107 400 kvadratmeter vil være avsatt til boliger. 

De har og sendt inn et tidsskjema. Der kan vi lese at de ser for seg at planforslaget vil bli utarbeidet i løpet av høsten i år og vårparten til neste år, at det vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på høsten til neste år og det vil bli endelig vedtatt til høsten i 2022.

Dokumentene som har blitt sendt inn til dialomøtet kan sees her.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 9. september 2020 22:41
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Ferd har nå sendt inn et par skisser av slik de ser for seg området utviklet. Skissene viser foreløpig kun volumer, så det er litt begrenset hvor mye nytte man kan få av dem. De foreslår et plangrep basert rundt en sentral akse som bunner i et nytt torg (kalt sentralplassen) bak det gamle fjernsynshuset. Sammenlignet med tidligere, har torget nå fått en definert sjakt-lignende form. Det blir vist til Lilleborg Torg og Vulkan som mulig inspirasjon for utfomringen av Sentralplassen.

Illustrasjoner av Sentraplassen:

Den sentrale aksen:

SvarSitat
Topic starter Publisert : 4. november 2020 19:24
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er en situasjonsplan som viser foreløpige foresslått bebyggelsesstruktur. Det ser dessverre ut som om man har beveget seg lengre og lengre fra ideen om definerte kvartaler. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 2. mars 2021 13:51
Mikael
(@mikael)
Eminent Member

Et litt flåsete innspill, men noen ganger mistenker jeg at arkitektenes begrensede muligheter til å tenke kreativt ellers gir seg utslag i hvordan områdeplanene utformes.

SvarSitat
Publisert : 3. mars 2021 12:51