Varsler
Fjern alle varsler

Stavanger Områdeutvikling | Mølleneset

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av Stavanger Havnesilo sin eiendom på Mølleneset i Stavanger Øst. Eiendommen dekker et område på rundt 23,0 daa og ligger i enden av gatene Dokkgata og Pedersgata. Området har vært brukt til lagring og transport av korn siden 1930-tallet og gatebildet domineres i dag av forskjellige siloer og industribygg. Stavanger Havnesilo sies å være Nord-Europas største kornlager. 

Ønske med planarbeidet er å utvikle eiendommen til et nytt byområde som vil bli en integrert del av Storhaug bydel. Samtidig er det ønskelig å få åpnet opp området mot sjøen og gjøre den tilgjengelig for bydelens innbyggere. Planene inneholder i hovedsak boliger, men med mindre innslag av kontor, næring og lignende funksjoner. Det er tenkt at utbyggingen vil gi rom til et sted mellom 250 og 400 nye boliger, men det endelige antallet avhenger av utnyttelsen og løsningene som blir valgt. 

Et av momentene som vil bli vurdert er mulighetene for en utfylling i sjøen og eventuell utforming og størrelse på denne. De nåværende planene inneholder en utfylling på rundt 3,5 daa plassert nord og øst for dagens siloanlegg. Et annet moment er bevaring av siloene og i planene ønsker man å rive den største og høyeste av siloene, mens den andre vil bli bevart. 

Det er nå sendt inn en planinitiativ til kommunen med ønske om å starte opp reguleringsprosessen. Planinitiativet inneholder to alternativer: Alternativ A hvor bebyggelsen er plassert i rekker lagt langs med sjøen og med høyder på opp mot 16 etasjer, og Alternativ B hvor bebyggelsen er dandert i kvartaler og høydene er redusert til maksimum 13 etasjer.

Planinitiativet har blitt laget av Helen & Hard arkitekter i samarbeid med Prosjektil.

Alternativ A:

Alternativ B:

Sitat
Topic starter Publisert : 17. januar 2021 22:34