Områdeutvikling | L...
 
Varsler
Fjern alle varsler

Trondheim Områdeutvikling | Leangen sentrum

Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Dette er en tråd for den planlagte utbyggingen av det nye sentrumsområdet i Leangen i bydel Østbyen. Planområdet ligger rundt den nye Leangen stasjon og avgrenses av Peder Falcks vei i sør, Haakon VIIs gate i nord, Bromstadveien i øst og Ladesletta i vest. Området er avsatt til fremtidig sentrumsområdet i den gjeldende kommuneplanen for Trondheim. Intensjon med planene er å legge til rette for utviklingen av Leangen til nytt og urbant kollektivknutepunkt med boliger, arbeidsplasser, forretninger, helse- og oppveksttilbud med mer. Foruten om den nevnte jernbanelinjen, så vil det bli etablert en metrobuss-trase langs Haakon VIIs gate og over Leangbroa som vil betjene området.

Det ble i forkant av reguleringen gjennomført et parallelloppdrag hvor 3 ulike arkitektteam bidro med sine forslag for hvordan området kunne utvikles. Bidraget levert av KOHT and Oslo Works ble vurdert som mest egnet, og det er dems plangrep som har blitt lagt til grunn for utarbeidelsen av reguleringsforslaget. 

Forslaget går ut på å etablere et nytt gatenett som krysser sporområdet og følger aksene fra Brommstadveien, Haakon VIIs gate, Peder Falcks vei og Haakon Magnussens gate. Innenfor gatenettet ønskes det å bygge 7 nye kvartaler. Kvartalene nærmest jernbanen består av kompakte enkeltstående bygg med mulighet for høyder opp mot 16 etasjer (vil bli utredet). Kvartalene i bakkant er utformet som mer tradisjonelle bygårdskvaraler med åpne gårdsrom, og er planlagt med varierende høyder fra 3 til 7 etasjer. Ved ingangen til Leangen stasjon er det planlagt et offentlig torg og det er planlagt flere offentlig parkarealer mellom kvartalene på begge sider av jernbanen.

Det nye byområdet er planlagt med en boligandel på 45-50%, kontorandel på 20.25%,, andel bevertning og forretning på inntil 10% og andre funksjoner som helsetjenester og barnehage på inntil 30%.

Kommunen har nettopp mottatt forslaget for planprogrammet for prosjektet og planprogrammet forventes å bli fastsatt i løpet av april i år. Det forventes så at planforslaget vil være ferdig utarbeidet til sommeren i år og at det vil bli behandlet i kommunestyret i løpet av perioden januar-mars til neste år.

Prosjektet utvikles av Frost eiendom i samarbeid med Eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Byromsstruktur:

Formål:

Kollektivforbindelser og annen mobilitet:

Sitat
Topic starter Publisert : 10. februar 2020 16:33
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Her er planforslaget for utviklingen av området kalt Leangen Sentrum Øst. Dette er område som ligger rett sydøst for Leangen Sentrumsutbyggingen presentert i forrige post. Området er på ca. 70 daa og avgrenses av jernbanelinjen i nord, Bromstadvegen i vest og Innherredsveien/Riksvei 106 i syd. 

Intensjonen er å utvikle området til et nytt knutepunkt og byområde med blandede funksjoner. Planforslaget inneholder to alternativer med forskjellig utnyttelsesgrad for området: Alternativ 1 inneholder et høyhus på 17 etasjer mot øst, mens alternativ 2 inneholder kun bebyggelse innenfor en ramme på 4 etasjer til 7 etasjer.  Alternativ 1 innebærer en utbygging av 137 560 kvadratmeter hvorav rundt 15 000 av dem vil inneholde boliger. Alternativ 2 inneholder 129 110 kvadratmeter og med samme areal for boliger.Illustrasjonene viser alternativ 1.

Den planlagte bebyggelsen består av tett kvartalsbebyggelse Falkenborgvegen og Innherredsveien og en mer kvartalsstruktur mot jernbanen. Kontorarealene og det foreslåtte hotellet er lagt mot Innherredsveien, slik at de fungerer som en beskyttende mur mot støy og støv for boligkvartalene bak. Midt i planområdet er det planlagt etablert en offentlig park på ca. 5 daa. 

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak mens Link Arkitektur har stått for den arkitektoniske utformingen av byggene. Planforslaget ble sendt inn til førstegangsbehandling hos kommunen i april i år.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mai 2020 18:49
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Planforslaget har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Frist er satt til den 8. mai for å komme med innspill. 

Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Trondheim kommune.

SvarSitat
Topic starter Publisert : 21. mars 2021 23:01
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

Noen nye illustrasjoner som har blitt sendt inn i planssaken av det såkalte sentrumsområdet presentert i førsteposten. Volumene har blitt fordelt litt annerledes sammenlignet med de tidligere skissene og det første kvartalet har blant annet fått en større avtrappning mot vest og nord. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 26. april 2021 17:57
Eric
 Eric
(@eric)
Bruker Registered

Synes planen egentlig ser litt bra ut, men mye kan jo forandre seg fram mot selve gjennomføringen selvfølgelig. Liker godt hvordan de har satt av mye luft mellom byggene og hvordan de har integrert inngangen til togstasjonen på siden som skal bygges ut. 

SvarSitat
Publisert : 27. april 2021 13:03
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@eric Jeg er enig i at det ikke ser så gærent ut. Ideelt sett skulle jeg ønske at kvartalene var helt lukkede, men jeg tror det vil fungere slik som her og. Det jeg skulle dog ønske var at man brukte mindre bar betong mot sporområdene. Ser man til f.eks. Bergen og Stavanger, så forblendes gjerne slik områder med skifer. Jeg skulle virkelig ønske man hadde gjort det her og. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 27. april 2021 14:23
Eric gitt lik
arntfu
(@arntfu)
Bruker Registered

@fredrik Hvis du ser på arbeidet som ble gjort i forbindelse med gang- og sykkelstier, og underganger, rundt Sirkus shopping og langs RV 706, vil du finne mye skifer, så du skal ikke helt utelukke at det kan komme til her også.  

SvarSitat
Publisert : 28. april 2021 21:03
Fredrik gitt lik
Fredrik
(@fredrik)
Bruker Admin

@arntfu Jeg får håpe det! Det gjør det langt triveligere enn bar betong. 

SvarSitat
Topic starter Publisert : 28. april 2021 21:18